Krośnieński magistrat zaprasza mieszkańców do wypełnienia ankiety na temat estetyki przestrzeni miasta

Udzielone odpowiedzi będą ważnym elementem procesu tworzenia Uchwały Krajobrazowej dla miasta Krosna. Ankietę można wypełnić na kilka sposobów, ważne aby udzielić odpowiedzi na pytania w terminie od 6 do 22 października.

Cel konsultacji
Naszym celem jest poznanie opinii mieszkańców na temat tego jak postrzegają przestrzeń miejską. Chcemy też włączyć krośnian, instytucje pozarządowe oraz partnerów społeczno-gospodarczych w proces tworzenia Uchwały Krajobrazowej dla miasta Krosna – wyjaśnia Marta Rymar Miejski Konserwator Zabytków. Ten akt prawa miejscowego będzie zbiorem zasad i warunków umieszczania w mieście obiektów małej architektury tak aby jak najlepiej uporządkować przestrzeń ogólnodostępną miasta. Chodzi tu głównie o tablice i urządzenia reklamowe, ogrodzenia, ich gabaryty, ale też o określenie standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane te obiekty – dodaje Marta Rymar.


Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

W ankiecie mogą wziąć udział mieszkańcy miasta Krosna oraz osoby, którym zależy na estetyce przestrzeni publicznej oraz na ładzie krajobrazu miejskiego. Ankieta potrwa do 22 października.

Forma konsultacji

  1. Ankieta elektroniczna dostępna jest na Portalu Konsultacji Społecznych – https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/konsultacja/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-uchwaly-krajobrazowej-dla-miasta-krosna,
  2. Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać także do Muzeum Rzemiosła w Krośnie:

· pocztą elektroniczną na adres: uchwalakrajobrazowa@muzeumrzemiosla.pl,

· osobiście pod adresem Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno

· w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Uchwała Krajobrazowa”.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.
Konsultacje prowadzone są zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Źródło: Urząd Miasta Krosna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.