100 procent refundacji kosztów zakupu biletów miesięcznych dla uczniów klas pierwszych dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych

Uczniowie klas pierwszych, którzy w nowym roku szkolnym będą dojeżdżać do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński mogą liczyć na 100 procent refundacji kosztów zakupu biletów miesięcznych.
Taką ulgę dla uczniów wprowadza przyjęty jednogłośnie przez radnych powiatu na sesji (27.03) lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dla młodzieży na rok szkolny 2019/2020.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił wicestarosta Andrzej Guzik. – Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc materialną sprzyjającą edukacji na wysokim poziomie, którą zapewniają szkoły prowadzone przez Powiat Krośnieński. Od 9 lat samorząd przyznaje stypendia dla uzdolnionej młodzieży, a wprowadzana aktualnie dopłata do biletów jest kolejną zachętą do podjęcia nauki w naszych szkołach. Poprzez refundację kosztów biletów chcemy również wesprzeć szkoły powiatowe w pozyskiwaniu nowych uczniów – podkreśla wicestarosta.
Wysokość refundacji będzie wynosić 100 procent wartości biletu miesięcznego za każdy miesiąc, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Pomoc będzie realizowana w okresie od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Środki na refundację biletów będą w całości pochodzić z budżetu Powiatu. Nie jest to jednak pomoc bezwarunkowa, ma spełniać także funkcję wychowawczą. Jeśli uczeń nie będzie przykładał się do swoich obowiązków, to straci prawo do refundacji. Nastąpi to w przypadku gdy: zaprzestanie nauki w szkole, otrzyma karę nagany, przekroczy liczbę 20 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach lub otrzyma naganną ocenę z zachowania za I semestr roku szkolnego.


Ewa Bukowiecka
Informacja prasowa