1,5 mln złotych finansowego wsparcia od Miasta Jasła

Już blisko 1,5 mln złotych w tym roku przekazało Miasto Jasło instytucjom, organizacjom oraz stowarzyszeniom działającym na terenie miasta.

Na wsparcie z zakresu pomocy społecznej przekazano już 438 tys. zł. Pieniądze pomogą m.in. w prowadzeniu schroniska dla bezdomnych mężczyzn znajdującego się przy. ul Konopnickiej (305 tys. zł), w prowadzeniu kuchni dla ubogich (40 tys. zł), w działaniach na rzecz osób starszych i samotnych (8,5 tys. zł), na rzecz osób niepełnosprawnych (46,5 tys. zł), pomocy dla rodzin najuboższych z okazji świąt (26,5 tys. zł), czy w dostarczeniu pomocy żywnościowej (11,5 tys. zł).

600 tys. zł w formie dotacji celowej przeznaczono na realizacje zadań o charakterze sportowym. W tym roku ze środków tych współfinansowane będą 23 zadania, w tym: szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach piłkarskich, rozwój narciarstwa biegowego i alpejskiego, rolkarstwa, tenisa stołowego, pływania, karate, judo, kickboxingu, jazdy na rowerze, a także piłki siatkowej.

245 tys. zł otrzymają placówki wsparcia dziennego, których zadaniem jestprowadzenie popołudniowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci. Miasto na ten cel przekazało środki: Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej (77 tys. zł) – świetlica Promyki, Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej przy parafii św. Stanisława (135 tys. zł) – świetlica Arka Młodych oraz Klasztorowi oo. Franciszkanów (33 tys. zł) – świetlica Radosna Przystań.

Z kolei na gwarantowane świadczenia zdrowotne z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol 85 tys. zł przyznano Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle. Realizowane będą z nich działania terapeutyczne eliminujące uzależnienia m.in. od narkotyków, dopalaczy czy substancji odurzających.

Miasto udziela również wsparcia finansowego na działalność związaną z opieką i ochroną zabytków. W tym roku zaplanowano udzielenie 50 tys. zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Jasła. Pieniądze przeznaczone zostaną na zabytkowy Pałac Sroczyńskich w Jaśle, w którym mieści się Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle (15 tys. zł) oraz na remont budynku przy ul. Asnyka 5 (35 tys. zł). Dodatkowo w budżecie zaplanowano środki dla organizacji pozarządowych. 30 tys. zł Miasto przekaże na działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa, a 10 tys. zł na zadania dotyczące turystyki.

Urząd Miasta w Jaśle