Budżet Obywatelski Miasta Krosna – 53 projekty zostały dopuszczone do głosowania

W ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego 53 projekty zostały dopuszczone do głosowania. Lista projektów dostępna jest na stronie budżetu obywatelskiego. Przy projektach, które nie zostały dopuszczone do głosowania, w ich opisie (dział “Weryfikacja”), podano podstawę prawną odrzucenia. Wnioskodawcy mogą składać odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania (zgodnie z  § 2 ust. 18 ).

Odwołanie wnosi się do Rady Budżetu Obywatelskiego w terminie 7 dni od dnia udostępnienia niniejszej informacji, tj. do dnia 4 listopada 2019 r. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Krosna lub w formie elektronicznej na adres podany na stronie internetowej budżetu obywatelskiego. W przypadku wniesienia odwołania w formie pisemnej o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Krosna albo data stempla pocztowego, jeżeli odwołanie zostało przesłane za pośrednictwem poczty.

fot. krosno.budzet-obywatelski.org/