Już niedługo rozpocznie się budowa nowego PSZOK-u w Jaśle

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się przy ul. Żniwnej będzie rozbudowany i zmodernizowany. Wartość prac budowlanych wyniesie 6 mln zł. Miasto Jasło na realizację projektu, którego jednym z elementów jest rozbudowa PSZOK-u, uzyskało 4,5 mln zł dofinansowania.

Zadanie obejmuje m.in.: budowę hali magazynowej, budowę dwóch ramp rozładunkowych (w tym jednej dla mieszkańców), przebudowę budynku administracyjno-socjalnego, budowę boksów na odpady, wyposażenie PSZOK-u w najazdową wagę samochodową o udźwigu do 10 ton, przebudowę i budowę istniejących dróg wewnętrznych oraz chodników, zakup kontenerów i pojemników, wykonanie niezbędnych instalacji, odwodnienie, oświetlenie terenu, a także ogrodzenie placu.

Stąd też w związku z planowaną inwestycją konieczne jest wstrzymanie działalności obecnego Punktu, wywiezienie wszystkich zebranych odpadów, uporządkowanie terenu i przygotowanie go do przekazania firmie wykonawczej. Inwestycja ma być gotowa za rok. W razie dodatkowych pytań i wątpliwości w sprawie działalności PSZOK-u jasielski magistrat prosi o kontakt pod nr tel. 13 44 86 380.

Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest na koniec 2022 roku. „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej” dofinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.2. Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Kwota – 9,3 mln zł (9 266 760 zł), dofinansowanie 4,5 mln zł (4 525 527,56 zł).

Źródło: Urząd Miasta w Jaśle