Krosno: Ulica Dywizjonu 303 wygrywa w głosowaniu mieszkańców

368 głosów w ankiecie skierowanej do mieszkańców uzyskała propozycja nadania nazwy Dywizjonu 303 dla ulicy, która znajduje się na terenie przyłączonym w tym roku do Krosna. To najlepszy wynik, stanowiący 36,6% wszystkich oddanych głosów. Ankieta wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców, wzięło w niej udział 1005 osób. Zwycięska propozycja zostanie uwzględniona we wniosku o nadanie nazwy ulicy. Tym samym rozpocznie się formalna procedura, w której ostateczna decyzja należy do Rady Miasta Krosna.

Badanie opinii mieszkańców na temat nazwy dla nowej ulicy było dwuetapowe. Przeprowadzono je na elektronicznej Platformie Konsultacji Społecznych. W pierwszym etapie można było zgłaszać własne propozycje nazw wraz z uzasadnieniem, kierując się wytycznymi określonymi w uchwale Rady Miasta w sprawie zasad oraz trybu kształtowania nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej na terenie Miasta Krosna (Uchwała Nr LII/1154/17 z 29 listopada 2017 r.):

– nazwy nie mogą być myląco podobne do już istniejących,

– należy je podawać według zasad pisowni polskiej,

– nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego,

– nie należy nadawać nazw pochodzących od nazwisk lub pseudonimów osób żyjących,

– przy nadawaniu nazw upamiętniających osoby, w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę osoby zasłużone dla Krosna i regionu,

– zaleca się zachowanie zgodności nazw z tradycją i historią Krosna, a także zachowanie zgodności z dotychczasową tematyką nazewnictwa w danej części miasta.

W pierwszym etapie wzięło udział 856 osób, które zgłosiły 225 propozycji. Były to m.in. zgłoszenia pochodzące od nazw geograficznych, nawiązujące do współpracy gmin przy zmianie granic, propozycje patronów – zarówno postaci historycznych, jak i bohaterów popkultury. W 50 przypadkach nazwy były w sposób jednoznaczny sprzeczne z obowiązującymi zasadami nazewnictwa. Z listą zgłoszeń można zapoznać się na Portalu Konsultacji Społecznych (https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/institutions/krosno/files/9/3q/ft/1/podsumowanieietapu.pdf).

Zgłoszone propozycje zostały przedstawione Komisji ds. Nadawania i Zmiany Nazw, która została poproszona o wytypowanie do dalszych konsultacji nazw w jej opinii najbardziej trafnych i najlepiej wpisujących się w obowiązujące wytyczne. Komisja wybrała sześć propozycji, które jej zdaniem wywołują silne skojarzenia z terenami sąsiadującymi z ulicą i najlepiej oddają ich charakter, a ponadto zarekomendowała do dalszego etapu nazwę „Praw Kobiet” – jako postulat, który uzyskał najwyższe poparcie społeczne (ponad tysiąc podpisów pod petycją w tej sprawie).

Na podstawie wskazań Komisji, do głosowania w drugim etapie wybrano siedem propozycji. Ankietę przeprowadzono w dniach 2 – 15 marca. Wyniki przedstawiają się następująco:

Podjęliśmy niestandardową, pierwszą tego typu inicjatywę, w której proces nadawania nazwy dla ulicy w Krośnie został poprzedzony szerokim zaproszeniem do wyrażenia opinii przez mieszkańców. Doceniamy zaangażowanie wszystkich uczestników. Dzięki licznym zgłoszeniom, powstał katalog ciekawych propozycji, z którego z pewnością będzie można korzystać w przyszłości przy nadawaniu nazw dla innych nowych ulic i obiektów infrastruktury miejskiej – informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta – Przeprowadzone badanie ankietowe miało na celu także rozwijanie partycypacji społecznej w Krośnie. Zamierzamy zwiększać częstotliwość konsultacji z mieszkańcami oraz innych nieformalnych inicjatyw zwiększających udział mieszkańców w życiu naszego miasta i współzarządzaniu nim. Krośnianie mieli duży wkład w przyłączenie do Krosna terenu, na którym znajduje się ulica, popierając zmianę granic w konsultacjach społecznych. Kontynuacją działań związanych z udziałem mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących tego obszaru będzie opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w procesie pogłębionych, szerokich konsultacji społecznych. Będziemy o tym informować w niedalekiej przyszłości.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie