Krosno: Zaproponuj nazwę dla nowej ulicy

Krośnieński magistrat zachęca mieszkańców do zgłaszania propozycji nazwy dla ulicy, która znajduje się na terenie niedawno przyłączonym do miasta. Pomysły można zgłaszać do 5 lutego 2021 r.

Badanie opinii dotyczy nadania nowej nazwy dla odcinka ulicy Grunwaldzkiej, który przed zmianą granic był położony w Krościenku Wyżnym. Konieczne jest jego przemianowanie, gdyż Grunwaldzka to jedna z krośnieńskich ulic w dzielnicy Suchodół – informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna.

Odcinek drogi przyłączonej do Krosna ma długość ok. 400 m i łączy się z ul. gen. W. Sikorskiego.

Każdy może zgłosić propozycję nowej nazwy poprzez Portal Konsultacji Społecznych:

https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/badania-spoleczne/ankieta/279

Proponując nazwę należy kierować się następującymi zasadami:

– nazwy nie mogą być myląco podobne do już istniejących,

– należy je podawać według zasad pisowni polskiej,

– nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego,

– nie należy nadawać nazw pochodzących od nazwisk lub pseudonimów osób żyjących,

– przy nadawaniu nazw upamiętniających osoby, w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę osoby zasłużone dla Krosna i regionu,

– zaleca się zachowanie zgodności nazw z tradycją i historią Krosna, a także zachowanie zgodności z dotychczasową tematyką nazewnictwa w danej części miasta.

Powyższe zasady zostały określone w uchwale Rady Miasta Krosna w sprawie zasad oraz trybu kształtowania nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej na terenie Miasta Krosna (uchwała Nr XXXVIII/794/16 z dnia 29 grudnia 2016 r., zmieniona uchwałą nr XXXIX/820/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz uchwałą nr LII/1154/17 z dnia 29 listopada 2017).

W przypadku zgłoszenia wielu propozycji spełniających kryteria dotyczące nazewnictwa, zostanie przeprowadzony drugi etap badania opinii mieszkańców, polegający na wyborze jednej nazwy spośród proponowanych.

Sugestie mieszkańców będą wzięte pod uwagę na dalszych etapach procedury nadawania nazwy, którymi są:

– rozpatrzenie i zaopiniowanie propozycji przez Komisję ds. nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej,

– zaopiniowanie przez Radę Dzielnicy Krościenko Niżne,

– podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy przez Radę Miasta Krosna.

Ostateczna decyzja dotycząca nazwy ulicy należy do Rady Miasta.

Serdecznie zapraszam mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w procesie nadawania nazwy dla ulicy, wzdłuż której położona jest nowa część Krosna, objęta ambitnymi planami rozwoju infrastruktury drogowej oraz terenów inwestycyjnych. Czekamy na Państwa propozycje – zachęca dr Tomasz Soliński.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie