Ponad 70 milionów złotych na inwestycje. Rekordowy rok dla krośnieńskiej spółki

Rok 2020 był rekordowy dla Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego pod względem wydatków na inwestycje. Wartość inwestycji zrealizowanych w ub. roku przez Spółkę, mimo pandemii Covid-19 i lockdownu w kraju, wyniosła ponad 70 mln zł. Efektem poniesionych nakładów są m.in. zmodernizowana i rozbudowana instalacja przetwarzania odpadów, nowy kocioł biomasowy, nowoczesny PSZOK, nowa siedziba Spółki, zhermetyzowana oczyszczalnia, a także kolejne instalacje fotowoltaiczne.

Rok 2020, mimo że pandemiczny, okazał się rekordowy pod względem wartości inwestycji zrealizowanych przez Krośnieński Holding Komunalny. Spółce udało się zakończyć kilka dużych i znaczących dla Miasta Krosna oraz jego mieszkańców inwestycji, których wartość została oszacowana na ponad 70,5 mln zł.

Rekordowe wydatki to efekt wielu lat pracy nad różnymi projektami w naszej Spółce oraz kumulacji ich realizacji w roku 2020. Rekordowa wysokość nakładów inwestycyjnych to również efekt naszych aktywnych działań w celu pozyskiwania finansowania, w formie dotacji, na realizowane przedsięwzięcia o charakterze nie tylko już miejskim, ale często też regionalnym – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Zrealizowane zadania inwestycyjne oraz pozyskane dotacje są bez wątpienia dużym sukcesem naszej Spółki oraz naszych pracowników, którzy z wielkim zaangażowaniem pracują nad wieloma różnymi projektami. Dzięki realizowanym przez naszą Spółkę projektom mieszkańcy mogą liczyć na zdecydowanie wyższy standard usług – dodaje prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Największe nakłady inwestycyjne zostały zaangażowane w Zakład Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej, gdzie zmodernizowana i rozbudowana została część mechaniczna instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz wybudowana została całkiem nowa instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów. Wartość nakładów w 2020 r. to blisko 36 mln zł, przy czym wartość całkowita inwestycji to ok. 86 mln zł. Dodatkowo, przy ZUO powstał nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na którego budowę Spółka przeznaczyła w ub. roku blisko 2,3 mln zł, przy całkowitej wartości nakładów ok. 6 mln zł. Dopełnieniem inwestycji zrealizowanych w 2020 r. dla potrzeb Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów był zakup nowego sprzętu oraz specjalistycznych maszyn do obsługi instalacji przetwarzania odpadów oraz rozpoczęcie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 650 kW na zrekultywowanej części składowiska.

Inwestycje w Oddziale Energetyki Cieplnej przy ul. Sikorskiego wyniosły ogółem w 2020 r. ponad 11 mln zł, z czego blisko 7 mln zł wydatkowano w ub. roku na budowę nowego kotła biomasowego, który stał się nowym źródłem ekologicznego ciepła dla Krosna. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to ok. 10 mln zł. Kluczowym przedsięwzięciem, na które Spółka wydała ponad 2 mln zł, była przebudowa sieci c.o. w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Grodzkiej i Piastowskiej. W ub. roku rozpoczęta została również budowa nowej magistrali c.o., łączącej ul. Lewakowskiego i ul. Tysiąclecia, na co Krośnieński Holding Komunalny przeznaczył już ok. 800 tys. zł.

W ramach działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ponad 4 mln zł Spółka zainwestowała w 2020 r. w trwającą modernizację Oczyszczalni Ścieków, gdzie wybudowany został m.in. nowy reaktor biologiczny oraz dokonano szeregu przedsięwzięć związanych z pełną hermetyzacją procesów prowadzonych w oczyszczalni w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowych tego obiektu. Ponadto, Spółka zainwestowała ponad 2 mln zł w rozdział kanalizacji ogólnospławnej na os. Tysiąclecia, blisko 3,4 mln zł w budowę nowego zbiornika do magazynowania wody przy ul. Okrzei oraz ok. 2 mln zł w zakup specjalistycznego samochodu WUKO, do czyszczenia kanalizacji. Przy Zakładzie Uzdatniania Wody w Sieniawie wybudowana została natomiast instalacja fotowoltaiczna o mocy 125 kW.

W 2020 r. zakończyła się również budowa nowego budynku administracyjnego Spółki przy ul. Fredry 12, na którą w minionym roku Holding przeznaczył ok. 4 mln zł.

Pierwotny plan inwestycyjny zakładał wydatki na poziomie 77 mln zł, ale ostatecznie został zweryfikowany do 70 mln zł. Przez rozwój pandemii, niepewność na rynku pracy, trudność w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i technologicznych nastąpiły problemy w płynnym prowadzeniu inwestycji, szczególnie przy modernizacji Oczyszczalni Ścieków – mówi Jan Guzik, dyrektor ds. technicznych w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym.

Mimo korekt, które w ciągu 2020 r. pojawiły się w planie inwestycyjnym Spółki, miniony rok i tak był rekordowy pod względem wydatków inwestycyjnych w porównaniu do poprzednich kilkunastu lat. Jak tłumaczy Robert Wulw, kierownik działu inwestycji w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym – Zweryfikowany plan inwestycyjny na 2020 i tak o 10 milionów przekraczał rekordowy do tej pory pod tym względem rok 2012, w którym Spółka wydała na inwestycje ponad 60 milionów złotych. To pokazuje, że dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy, ambitny plan inwestycyjny na 2020 rok udało się zrealizować w niemal 100%.

Rok 2020 był rekordowy dla Spółki także pod względem wartości pozyskanych dotacji, które wyniosły w sumie ok. 42,5 mln zł. Dodatkowo do tej sumy dochodzą środki krajowe, z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Rzeszowie, ok. 8,5 mln zł tzw. pożyczek preferencyjnych zwrotnych, z których część będzie mogła być w przyszłości, pod koniec spłacania, umorzona. W porównaniu do ostatnich 10 lat jest to najwyższa kwota, przekraczająca o 10 mln zł rekordowy dotychczas pod tym względem rok 2012, kiedy to Spółka pozyskała ponad 32 mln zł dotacji.

Największe wsparcie finansowe Spółka otrzymała na modernizację i rozbudowę instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w ramach realizacji projektu – Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego – I etap, na budowę nowego kotła na biomasę w Elektrociepłowni „Łężańska” oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, czyli trwającą modernizację Oczyszczalni Ścieków.

Poziom pozyskanych przez Spółkę dotacji jest efektem konsekwentnej, wieloletniej strategii realizacji programu inwestycyjnego przy maksymalnym możliwym wykorzystaniu finansowania ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Uzupełnieniem dotacji ze środków UE są głównie pożyczki preferencyjne ze środków NFOSiGW w Warszawie. Bardzo ważnym źródłem finansowania są również pożyczki preferencyjne ze środków WFOSiGW w Rzeszowie – tłumaczy Zdzisław Syzdek, dyrektor ds. finansowych i członek zarządu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Rekordowa wysokość nakładów inwestycyjnych, rozliczonych dotacji oraz pożyczek i kredytów to ogromny sukces Spółki, ale przede wszystkim sukces całego zespołu i wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację tak ogromnych przedsięwzięć, z korzyścią „dla mieszkańców i dla środowiska” – dodaje.

Ilość i wysokość dotacji pozyskanych przez Spółkę to efekt wielu lat pracy wyspecjalizowanych podmiotów oraz sztabu zaangażowanych ludzi. To w 2020 r. na konto Spółki wpłynął setny milion pozyskanych środków unijnych. – Rok 2020 był rokiem szczególnym jeśli chodzi o skalę pozyskania środków unijnych dla Spółki w ujęciu historycznym – potwierdza Krzysztof Ronowski, specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE oraz kierownik Zespołu ds. Finansowych i Realizacji Projektu JRP w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym. I dodaje: – Wszyscy pracownicy naszej Spółki oraz współpracujące z nami firmy mają swój wkład w skuteczność naszych działań i z tak mocną ekipą realizacja ambitnych zadań to czysta przyjemność.

Plany inwestycyjne na rok 2021 są równie ambitne. Wartość zaplanowanych inwestycji szacowana jest na poziomie ok. 39-40 mln zł. Zakończenie trwającej modernizacji Oczyszczalni Ścieków pochłonie ok. 6 mln zł, budowa placu kompostowni przy ZUO – również ok. 6 mln zł, budowa sieci ciepłowniczej na os. Szczepanika – ok. 2 mln zł, a ok. 3 mln zł kosztować będzie budowa kolejnych instalacji fotowoltaicznych.

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny

Fot. Krośnieński Holding Komunalny