Prezydent Krosna otrzymał absolutorium budżetowe

Jednogłośnie Rada Miasta Krosna przyjęła sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzieliła absolutorium prezydentowi Piotrowi Przytockiemu.

– Jestem bardzo zaskoczony ale i bardzo wdzięczny za taki wynik głosowania. Bardzo cenię sobie współpracę z Radą Miasta, konstruktywne współdziałanie, szczególnie w trudnym pandemicznym okresie, bardzo cenne indywidualne spotkania i inicjatywy Radnych po to by rozwiązać bieżące problemy w poszczególnych dziedzinach – powiedział po głosowaniu Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna. Dziękuję moim Zastępcom oraz całemu zespołowi Urzędu Miasta, który mimo wielu ograniczeń minionego roku nie zaprzestał działalności. Dziękuję Parlamentarzystom z naszego miasta, szczególnie Posłowi Piotrowi Babinetzowi za pomoc przy realizacji projektów- dodał prezydent.

Pozytywną opinię z wykonania budżetu wystawiła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna RM.

W imieniu Klubu Samorządowego głos zabrał Marcin Niepokój – Podczas wykonywania przez Pana Prezydenta i jego Urząd zadań związanych z realizacją budżetu miasta Krosna w roku 2020 przyszło mu się mierzyć ze skutkami pandemii i ograniczeń, które w jej wyniku zostały wprowadzone w marcu ubiegłego roku. Wprowadzony lockdown mocno odbił się na gospodarce i finansach samorządów. Pandemia wymusiła zmianę podejścia do realizacji budżetu miasta Krosna. Została wprowadzona polityka ostrożnościowa w wydatkowaniu środków we wszystkich obszarach działalności, w tym także w zakresie inwestycji oraz wstrzymana została realizacja niektórych działań. Pomimo wspomnianych utrudnień wiele ważnych zadań zostało dokończonych, wiele zaplanowanych inwestycji, którym groziło zawieszenie – wykonanych. Odbyło się to w ramach finansowania z budżetu miasta oraz z pozyskanym wsparciem środków zewnętrznych. Były to działania zarówno dla miasta, jego mieszkańców oraz dla gości i turystów. Pomimo zawirowań finansowych spowodowanych pandemią jak również zmianami ustawowymi w podatku dochodowym, rozsądne gospodarowanie zasobami miało przełożenie na utrzymanie płynności finansowej. Pomimo presji czasu, działania Pana Prezydenta nie były chaotyczne tylko głęboko przemyślane a decyzje podejmowane były po analizie ich potencjalnych konsekwencji.

Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Paweł Krzanowski skomentował krótko- Nasza opinia znajdzie odzwierciedlenie w głosowaniu – powiedział.

Na wykonanie budżetu w 2020 roku znaczący wpływ miały wprowadzone zmiany zasad opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych, jak też kryzys wywołany przez COVID-19. Spadek wpływów z PIT wynikający z tych czynników w stosunku do 2019 r. oszacowano na ok. 8 mln zł. W związku z czasowym zamknięciem gospodarki wynikającym z wprowadzenia na terenie kraju z dniem 20 marca stanu epidemii nie osiągnięto także planowanych dochodów m.in. z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobku a także opłat za korzystanie z przystanków i parkingów na terenie Miasta. Nie uzyskano także planowanych dochodów z dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości.

Ubytek w dochodach wystąpił także w związku z podjętymi przez Miasto działaniami w zakresie łagodzenia negatywnych skutków COVID-19 na działalność podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W trybie wprowadzonych przepisów prawa miejscowego udzielono ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na łączną kwotę ponad 1 mln zł. Dla ponad 80 podmiotów udzielono także okresowego obniżenia o 50% czynszów lokali użytkowych.

Jednocześnie Miasto ponosiło znaczne wydatki na przeciwdziałanie COVID-19. Wydatkowano ponad 3,4 mln zł, w tym ze środków zewnętrznych (budżet państwa, UE, fundusze celowe i RFIL) – 2,4 mln zł, a ponad 1 mln zł ze środków własnych. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu środków ochronnych (maseczek) dla seniorów, środków dezynfekujących i ochrony osobistej dla pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych oraz pensjonariuszy dps-ów, organizacji miejsc do odbywania kwarantanny, oddelegowania pracowników, dezynfekcji przystanków autobusowych, a także zakupów i usług związanych z przystosowaniem jednostek i placówek do funkcjonowania w okresie pandemii. Przekazano także dotacje dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego i Samodzielnego Publicznego Pogotowania Ratunkowego na doposażenie tych jednostek w konieczny do walki z COVID-19 sprzęt.

Na wykonanie budżetu w 2020 r. bezpośredni wpływ miały także podjęte działania korygujące – dla utrzymania płynności finansowej oraz realizacji zadań przez Miasto i podległe wprowadzono ograniczenia w zakresie wydatków bieżących i czasowe wstrzymanie realizacji zadań inwestycyjnych.

W 2020 r. Miasto zaciągnęło kredyty długoterminowe, w tym ze środków EBI na finansowanie wybranych inwestycji miejskich, w łącznej wysokości 63,7 mln zł. Zobowiązania wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek regulowane były zgodnie z zawartymi umowami i na ten cel (raty i odsetki) wydatkowano łącznie 26,3 mln zł, co stanowiło 6,4% wykonanych dochodów.

Wykonanie budżetu Miasta Krosna za 2020 rok

Dochody budżetu wykonano w wysokości 411,6 mln zł, tj. 100,3% planu, w tym:
1) dochody własne – 147,9 mln zł (35,9% dochodów ogółem),
2) dotacje celowe i środki (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych i pozostałych źródeł krajowych) – 116,3 mln zł (28,3%),
3) subwencje (oświatowa, równoważąca i wyrównawcza) – 114,5 mln zł (27,8%),
4) środki europejskie – 32,9 mln zł (8%).

Wydatki zrealizowano w wysokości 456,2 mln zł, a największe w działach:
1) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 133,2 mln zł,
2) Transport i łączność – 82,5 mln zł,
3) Rodzina – 68,3 mln zł,
4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40,7 mln zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 337 mln zł tj. 73,9% wydatków ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych (statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne) – 225,8 mln zł,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67,4 mln zł,
3) dotacje na zadania bieżące – 34,2 mln zł,
4) na projekty współfinansowane ze środków europejskich – 5,9 mln zł,
5) obsługa długu publicznego – 3,7 mln zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 119,1 mln zł (81,5% planu), w tym współfinansowane ze środków europejskich – 31,3 mln zł.
Największe środki wydatkowano na inwestycje w działach:
1) Transport i łączność – 71,8 mln zł, z czego 62,2 mln zł na inwestycje w zakresie dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych, w tym m.in. na zadania:
a) 48,5 mln zł – Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową (zadanie współfinansowane ze środków rezerwy subwencji z budżetu państwa),
b) 6,1 mln zł – Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul.Popiełuszki w Krośnie (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych),
c) 4,2 mln zł – Rozbudowa ul.Dębowej,
oraz ponad 3,7 mln zł na modernizację dworca autobusowego przy ul.Naftowej i Kolejowej (dofinansowanie z EFRR);
2) Działalność usługowa – 20,4 mln zł, z czego 20,3 mln zł na Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno (dofinansowanie z EFRR),
3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,2 mln zł, w tym m.in.:
a) 3,7 mln zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (preferencyjna pożyczka z NFOŚiGW),
b) 2,5 mln zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna,
c) 1,5 mln zł – Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła (dofinansowanie z EFRR i wpłaty mieszkańców).

Za 2020 r. Miasto uzyskało bieżącą nadwyżkę operacyjną w wysokości 28,8 mln zł. Natomiast wynikiem wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2020 r. były wolne środki w wysokości 49 mln zł, w tym niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 11,2 mln zł (we wrześniu Miasto otrzymało środki z RFIL w wysokości 11,8 mln zł do wykorzystania w latach 2020 – 2022) i kredytu długoterminowego, które przeznaczone będą na współfinansowanie inwestycji miejskich w 2021 roku.

Źródło: Urząd Miasta Krosna