Prezydent Krosna z wotum zaufania i absolutorium

12 głosami „za” (Klub Samorządowy, PO), przy 8 „przeciw” (PiS) i 1 „wstrzymującym się” (PiS) Rada Miasta Krosna udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Krosna. Radni przegłosowali też sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Dochody Miasta Krosna na 2019 r. zaplanowano w wysokości 368.482 tys. zł, w ciągu roku zwiększono uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta o 59.656 tys. zł, a wykonane zostały w wysokości 417.025 tys. zł (97,40% planu).

Źródłami finansowania zadań Miasta w 2019 r. były:

 • dochody własne (w tym m.in. udziały w PIT i CIT, dochody podatkowe, wpływy z opłat, usług i dzierżawy) – 35,71% dochodów wykonanych,
 • subwencje (oświatowa, równoważąca i wyrównawcza) – 24,93%,
 • dotacje celowe i środki (w tym z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych) – 29,07%,
 • środki europejskie – 10,28%.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 339.104 tys. zł, a dochody majątkowe – 77.920 tys. zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 390.185 tys. zł, w ciągu roku zwiększono o 62.591 tys. zł, a wykonane zostały na kwotę 387.862 tys. zł (85,6%planu).

Największe wydatki zrealizowano w działach:

 • Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 130.582 tys. zł,
 • Rodzina – 56.466 tys. zł,
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 34.178 tys. zł,
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33.489 tys. zł.

Wydatki bieżące stanowiły ponad 80,7% wydatków ogółem i zrealizowane zostały w wysokości 313.104 tys. zł, w tym:

 • wydatki jednostek budżetowych (statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne) – 211.414 tys. zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.404 tys. zł,
 • dotacje na zadania bieżące – 33.758 tys. zł,
 • na projekty współfinansowane ze środków europejskich – 6.329 tys. zł,
 • obsługa długu publicznego – 5.201 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 74.757 tys. zł, w tym największe kwoty w działach:

 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 21.838 tys. zł,
 • Transport i łączność – 17.077 tys. zł,
 • Gospodarka mieszkaniowa – 11.747 tys. zł,
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.454 tys. zł.

Utrzymanie tak wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych możliwe było dzięki pozyskaniu dotacji z Unii Europejskiej. Na zadania inwestycyjne, w tym wieloletnie, współfinansowane ze środków europejskich w 2019 r. wydatkowano ponad 35.644 tys. zł, w tym m.in. na zadania:

 • 15.705 tys. zł – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,
 • 10.705 tys. zł – Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno,
 • 2.972 tys. zł – Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,
 • 2.200 tys. zł – Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej,
 • 994 tys. zł – Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna,

oraz rozpoczęto roboty budowlane dotyczące Utworzenia inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno.

Natomiast ze środków własnych Miasta największe nakłady inwestycyjne poniesiono na:

 • 9.515 tys. zł – Wykupy nieruchomości, w tym Lotniska Iwonicz (pod budowę i rozbudowę dróg oraz na potrzeby nowych inwestycji miejskich),
 • 4.282 tys. zł – Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 49 – adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej,
 • 3.860 tys. zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna,
 • 1.748 tys. zł – Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej (dokończenie rozbudowy MZS Nr 3 przy ul. Decowskiego).

W 2019 r. po raz pierwszy realizowano zadania zgłoszone w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego, w tym:

 • 2 zadania inwestycyjne ogólnomiejskie,
 • 13 zadań obejmujących jednostki pomocnicze, w tym 9 zadań inwestycyjnych i 4 zadania bieżące.

Łącznie na te zadania wydatkowano 884 tys. zł, przy czym 2 zadania inwestycyjne są kontynuowane w 2020 r.
W 2019 r. Miasto zaciągnęło kredyt długoterminowy, w tym ze środków EBI na finansowanie wybranych inwestycji miejskich, w wysokości 39.866 tys. zł. Zobowiązania wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek regulowane były zgodnie z zawartymi umowami i na ten cel (raty i odsetki) wydatkowano łącznie 32.523 tys. zł, co stanowiło 7,59% planowanych dochodów.

Zadłużenie Miasta na koniec 2019 r. wynikające z zaciągniętych zobowiązań na finansowanie inwestycji miejskich wyniosło 231.145 tys. zł, w tym dotyczących:

a/ zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji – 188.085 tys. zł.
B/ inwestycji realizowanych z finansowaniem na zasadach factoringu – 38.448 tys. zł, w tym:

– Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie,

– Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie,

c/ zakupów ratalnych (Lotnisko Iwonicz i nieruchomość przy ul. Grodzkiej) – 4.612 tys. zł.

Za 2019 r. Miasto uzyskało bieżącą nadwyżkę operacyjną w wysokości 26.000 tys. zł. Natomiast wynikiem wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2019 r. były wolne środki w wysokości 52.469 tys. zł, w tym 35.064 tys. zł to środki z budżetu państwa (z rezerwy subwencji oraz Funduszu Dróg Samorządowych) przeznaczone na IV etap przebudowy i rozbudowy drogi krajowej nr 28 oraz Budowę ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki, które są, przy udziale środków pozyskanych w 2019 r., realizowane w 2020 roku.

Realizowane inwestycje, w tym wieloletnie projekty, wymagały zaangażowania znacznych środków własnych Miasta, w tym z kredytów i pożyczek. Przyczynią się jednak do poprawy warunków życia mieszkańców – stanu środowiska, dostępu do szerokiej oferty kulturalnej i turystycznej, a także rozwoju gospodarczego, w tym małej przedsiębiorczości, a także kreowania pozytywnego wizerunku Miasta.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie