Przetarg na budowę „kośnieńskiej spalarni” – ogłoszony!

Krośnieński Holding Komunalny od wielu lat pracuje nad kompleksowym rozwiązaniem problemów z zagospodarowaniem odpadów komunalnych nie tylko dla miasta Krosna ale i dla regionu. Mocno zaawansowane są dzisiaj inwestycje związane z modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, a w czwartym kwartale planowany jest rozruch technologiczny zmodernizowanej instalacji biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów.

Inwestycje związane z modernizacją zakładu mają na celu przekształcenie dotychczasowej instalacji mechaniczno -biologicznego przetwarzania odpadów w uniwersalną, nowoczesną instalację ukierunkowaną na maksymalizowanie odzysku surowców. W aktualnej sytuacji nie jest jednak możliwe odzyskanie i ponowne wykorzystanie wszystkich odpadów. Zagospodarowanie tych, które pozostają po procesach segregacji jest bardzo kosztowne z uwagi na niewielką ilość instalacji, które są w stanie termicznie zagospodarowywać te odpady. – powiedział Janusz Fic, Prezes MPGK- Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

MPGK Posiada już mocno zaawansowaną koncepcję budowy bloku energetycznego z wykorzystaniem pozostałości po sortowaniu odpadów jako wkład do produkcji paliwa do bloku energetycznego.Projekt ten jak i cały projekt gospodarki odpadami realizowany jest na potrzeby kompleksowego rozwiązania problemów z zagospodarowaniem odpadów dla miasta Krosna oraz 28 Gmin, które nawiązały współpracę z miastem Krosnem, to jest obszar zamieszkały przez ok. 340 tys. mieszkańców.

Samo ogłoszenie przetargu nie oznacza, że blok energetyczny w Krośnie powstanie na pewno! Ostateczne decyzje będą podjęte w drugim półroczu tego roku. Najważniejszą kwestią determinującą to, będzie uzyskanie wpisu przedsięwzięcia planowanego w Krośnie, na listę Ministra Klimatu, instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Ostateczna publikacja listy przewidziana jest na koniec tego roku. MPGK oczywiście złożyło swoją aplikację o wpis na tę listę. – powiedział Janusz Fic.
– Projekt realizowany przez krośnieńskie MPGK doskonale wpisuje się w obowiązującą hierarchię postępowania z odpadami. Po pierwsze zakłada bowiem maksymalizację odzysków surowcowych, a do produkcji paliwa przewidziane są pozostałości z sortowania odpadów, których ponowne użycie nie będzie już możliwe. Ilość tych pozostałości Spółka szacuje na ok. 20 tys. ton.- Nasz projekt posiada olbrzymie atuty i to zarówno jeżeli chodzi o strefę ekologiczną jak i ekonomiczną, do tego jest to przedsięwzięcie samorządowe ukierunkowane na kompleksowe rozwiązanie lokalnych problemów. Jeżeli dodamy do tego bardzo dobre przygotowanie projektu do realizacji to myślę, że możemy być optymistami i możemy liczyć na to, że nasz projekt znajdzie uznanie w oczach Ministra Klimatu.– powiedział Janusz Fic.

Przewidziana instalacja do budowy w Krośnie, to blok energetyczny o mocy 10 MWt. Wielkościowo instalacja jest tak doszacowana, żeby pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych z terenu wszystkich współpracujących gmin zapewniły całość potrzebnego paliwa do tego bloku.

Jeżeli chodzi o produkcję ciepła to blok energetyczny jest tak dobrany, aby 100% produkowanego ciepła było wykorzystane w sposób efektywny na potrzeby grzewcze miasta Krosna. Energia elektryczna produkowana w tym bloku będzie wykorzystana również w sposób lokalny. Krośnieński Holding Komunalny już od wielu lat realizuje strategię produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby. Energia produkowana w nowym bloku będzie zużywana lokalnie na potrzeby Spółki.- tłumaczy Janusz Fic.

Główną jednostką w krośnieńskiej Elektrociepłowni jest dzisiaj Blok energetyczny opalany biomasą produkujący w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną. Spółka w tej chwili prowadzi inwestycje związaną z budową kolejnego kotła wykorzystującego biomasę. To w istotny sposób zmniejszy zużycie miału węglowego w elektrociepłowni. Natomiast po powstaniu Bloku energetycznego opalanego paliwem powstałym na bazie pozostałości z sortowania odpadów, całkowicie wyeliminowane zostanie spalanie miału węglowego w krośnieńskiej Elektrociepłowni. Zmiany, które zostały wprowadzone w Elektrociepłowni w sposób bardzo istotny zmniejszyły emisję, a kolejne inwestycje w dalszym ciągu będą ukierunkowane na znaczące obniżenie emisji zanieczyszczeń oraz CO2. Decydują o tym zaawansowane układy oczyszczania spalin i bardzo rygorystyczne normy, które mają wpływ na emisję z krośnieńskiej elektrociepłowni.

Wymierną korzyścią dla mieszkańców z naszej inwestycji będą też niższe opłaty za gospodarowanie odpadami. Dzisiaj Spółka ponosi bardzo wysokie koszty zagospodarowania pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych. Do tego dochodzą jeszcze wysokie koszty transportu do odległych instalacji, które mogą zagospodarować te odpady termicznie. Powstanie bloku energetycznego w Krośnie znacznie obniży te koszty, a to wpłynie na obniżenie opłat ponoszonych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami. – powiedział Janusz Fic.

Wysokie koszty zagospodarowania pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych są wynikiem obowiązującego od 2016 roku zakazu składowania odpadów wysokokalorycznych oraz niewystarczającej liczby instalacji do ich termicznego przetwarzania. Samorządy oraz Spółki komunalne wielokrotnie wnioskowały o zawieszenie obowiązywania tego przepisu, wskazując, że konsekwencją jego obowiązywania jest bardzo duży wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, a co za tym idzie wzrost opłat ponoszonych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

W ostatnim czasie Ministerstwo Klimatu poinformowało, że rozważa zawieszenie obowiązywania tego przepisu na okres 2 lat. Przepisy w kwestii zakazu składowania odpadów wysokokalorycznych są bardzo dobre, wymuszają bowiem inny sposób postępowania z odpadami aniżeli ich składowanie, a to bez wątpienia poprawia efektywność gospodarki odpadami. Obecnie jednak nie posiadamy w naszym kraju wystarczającej infrastruktury do odzysku energii jaka jest zawarta w pozostałościach z sortowania odpadów komunalnych. Z tego względu pozytywnie oceniamy propozycję zawieszenia obowiązywania tego przepisu. Czas zawieszenia trzeba jednak wykorzystać do budowy niezbędnej infrastruktury tak aby ponownie nie wpaść w kłopoty po zakończeniu okresu zawieszenia i my to w Krośnie właśnie robimy – mówi Janusz Fic.

Źródło: MPGK Krosno

Fot. MPGK Krosno