Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów

Od 7 do 18 października studenci pierwszego roku, którzy zdecydowali się na studia w województwie podkarpackim, będą mogli składać wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2019/2020. To już kolejna edycja programu stypendialnego prowadzonego przez urząd marszałkowski.

Zgodnie z Regulaminem, stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym naukę po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1) podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
2) uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym. 

Stypendium może otrzymać student, który złożył do Marszałka Województwa Podkarpackiego wniosek o jego przyznanie wraz z załącznikami. Wysokość stypendium, które jest wypłacane jednorazowo w roku akademickim 2019/2020 wynosi 2 tys. zł.

Program pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego ma zachęcać młodzież do studiowania na Podkarpaciu, a tym samym ma wspierać rozwój lokalnych uczelni i podnosić poziom wykształcenia mieszkańców województwa podkarpackiego. Jest finansowany ze środków własnych województwa podkarpackiego od roku akademickiego 2014/2015.

Więcej informacji internetowej edukacja.wrotapodkarpackie.pl oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu, przy ul. Lubelskiej 4 (pok. 117).