Trwa nabór propozycji projektów w nowej Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030

Miasto Krosno zaprasza do udziału w naborze propozycji projektów kluczowych do Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030. Nabór trwa do 21 lutego 2023 r.

Trwa opracowywanie Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030, która powstaje w modelu partycypacyjno-eksperckim. W wyniku przeprowadzonych prac diagnostycznych oraz spotkań z mieszkańcami i partnerami społeczno- gospodarczymi, powstała koncepcja celów strategicznych oraz kierunków działań (plik do pobrania), która będzie stanowiła „szkielet” dokumentu. Cele zostały wyznaczone w trzech wymiarach – gospodarczym, społecznym i przestrzennym.

Nabór projektów kluczowych zaplanowanych do realizacji w ramach wdrażania Strategii stanowi kolejny etap jej tworzenia.

Celem naboru jest:

  • wyłonienie projektów kluczowych dla rozwoju Miasta Krosna, które zostaną wpisane do Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030,
  • włączenie mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych w proces tworzenia Strategii Rozwoju Miasta.

Jak przygotować projekt

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z regulaminem naboru oraz przeanalizować załączoną do niego koncepcję struktury celów strategicznych i kierunków działań.

Propozycje projektów powinny wpisywać się w co najmniej jeden kierunek działania. Można także zgłosić propozycję dodatkowych kierunków działań.

Propozycje projektów powinny być przygotowane w oparciu o formularz zgłoszenia projektu kluczowego. Należy wypełnić wszystkie pola formularza, zgodnie z instrukcjami zawartymi w poszczególnych polach.

Szczególnie zachęcamy do tworzenia projektów innowacyjnych, które w znacznym stopniu wpłyną na osiąganie celów rozwojowych Krosna – informuje dr Tomasz Soliński, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.

Osoby, które mają pytania w kwestii naboru lub chciałyby uzyskać wskazówki dotyczące wypełniania formularzy, mogą skontaktować się z Wydziałem Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów:

Kto może zgłosić propozycję projektu

Propozycje projektów mogą zgłaszać mieszkańcy oraz partnerzy społeczni i gospodarczy, czyli np. organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, rady oraz zarządy dzielnic i osiedli, jak również grupy nieformalne.

Można zaproponować zadania do realizacji przez samorząd Krosna i jego jednostki, a także przedsięwzięcia, których realizatorem będzie organizacja zgłaszająca dany projekt.

Jak zgłosić projekt

Propozycje projektów należy złożyć w wybrany sposób:

  • przesyłając skan wypełnionego formularza na adres e-mail: strategia@um.krosno.pl,
  • składając formularz w wersji papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A,
  • wypełniając w wersji elektronicznej i przesyłając go poprzez Platformę Konsultacji Społecznych: https://miastokrosno.wdialogu.pl/konsultacje.

Propozycje projektów należy złożyć w terminie do 21 lutego 2023 r.

W jaki sposób zostaną wybrane projekty

Propozycje projektów zostaną ocenione według kryteriów określonych w regulaminie naboru, przez komisję, którą powoła Prezydent Miasta Krosna. Preferowane będą projekty o kluczowym wpływie na rozwój miasta i innowacyjnym charakterze. Ocenie podlegają także kompleksowość, wielowymiarowość projektu, adekwatność zaproponowanych rozwiązań do zdefiniowanych problemów, a także spójność i przejrzystość koncepcji projektu oraz efektywność kosztowa budżetu.

Informacja o wyborze projektów zostanie ogłoszona w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

Wybrane projekty zostaną wpisane do Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030, co oznacza, że ich realizacja będzie traktowana priorytetowo.

Wybór projektu do Strategii nie jest równoznaczny z zapewnieniem dla niego finansowania, ale projekty te będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności przy konstruowaniu budżetu miasta i wyborze zadań do realizacji na dany rok, czy też aplikowaniu o środki zewnętrzne.

Osoby, które nie zgłaszają propozycji projektów, ale chciałyby wnieść uwagi do koncepcji celów i kierunków działań strategicznych, mogą je przesłać na adres e-mail: strategia@um.krosno.pl.

Regulamin naboru, formularz zgłoszenia do pobrania na https://krosno.pl/aktualnosci/jakie-projekty-powinny-znalezc-sie-w-nowej-strategii-rozwoju-miasta-trwa-nabor-zgloszen,17135