Zamknięte przejścia graniczne w Budomierzu, Krościenku i Medyce

W nocy z 14 na 15 marca Polska zamknęła granicę z Ukrainą w Medyce, Krościenku i Budomierzu. Cały ruch graniczny skierowano do Korczowej. Zawieszone zostały też międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe.

Do Polski mogą wjechać:

– obywatele Polski

– cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski albo pozostają pod stałą opieką obywateli Polski

– cudzoziemcy mający Kartę Polaka

– szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji oraz członkowie ich rodzin

– cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce

– cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy

Wszyscy, którzy przekroczą polską granicę, będą musieli odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę.