Zbliża się termin naboru wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

Komu przysługuje stypendium
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający w Krośnie, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

 Uprawnieni
– uczniowie szkół publicznych i niepublicznych, niepublicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
– wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 528,00 zł netto.

Termin i miejsce składania wniosków
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców ucznia niepełnoletniego albo pełnoletniego ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w terminie od 1 do dnia 15 września 2019 roku, w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego roku szkolnego 2019/2020, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2019 roku w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, pok. 326.

Formularze wniosków można pobrać w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a w Wydziale Edukacji, pok. nr 326 oraz ze strony www.krosno.pl. Od miesiąca września br. druki będą dostępne w krośnieńskich szkołach.

W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci, należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego ucznia.

Więcej informacji na stronie UM Krosno.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a – Wydział Edukacji, pok. nr 326, tel. 13 47 433 26.