#ZostańWDomu Załatw sprawę telefonicznie lub mailowo

#ZostańWDomu Załatw sprawę telefonicznie lub mailowo. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego podaje ważne telefony.

Promocja

Gwarancje, biura podróży – tel. 17 747 66 17, e-mail: pg@podkarpackie.pl

Hotele, przewodnicy – tel. 17 747 66 16, e-mail: pg@podkarpackie.pl

Promocja turystyki, otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie turystyki – tel. 723 700 720,
e-mail:  j.sitarz@podkarpackie.pl

Otwarty konkurs „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” – tel.+ 48 601 469 945, + 48 663 441 050, + 48 693 474 170, e-mail: pg@podkarpackie.pl

Program Wspierania Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane w ramach PROW – 17 747 69 40,
e-mail: ow@podkarpackie.pl

Działania wdrażane w ramach KSOW – 17 747 69 03,
e-mail: ow@podkarpackie.pl

Działania wdrażane w ramach PO „Rybactwo i Morze” – 17 747 69 11,
e-mail: ow@podkarpackie.pl

Działania wdrażane w ramach PPOW – 17 747 69 09,
e-mail: ow@podkarpackie.pl

Społeczeństwo Informacyjne

Projekt pn. Podkarpacki System e- Administracji Publicznej 2 – e-mail:  pseap2@podkarpackie.pl

Projekt pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej oraz Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
– e-mail: psip@podkarpackie.plsspw@podkarpackie.pl

Ochrona Zdrowia

Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów – tel. 17 747 68 15, 17 747 68 05, e-mail: zdrowie@podkarpackie.pl ,

Prowadzenie pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu  – tel. 600-677-658,  17 747 68 46,  e-mail : zdrowie@podkarpackie.pl ,

Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów – tel. 600-677-658,  17 747 68 46, e-mail : zdrowie@podkarpackie.pl ,

Wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy – tel. 600-677-658,  17 747  68 46, e-mail : zdrowie@podkarpackie.pl ,

Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami  alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – tel. 600-677-658, 17 747 68 46,
e-mail: zdrowie@podkarpackie.pl

Kultura

Wnioski  w ramach Otwartego Konkursu Ofert pn. „Mecenat kulturalny”
17 743 30 04 / 17 743 30 14 / e-mail: mecenat@podkarpackie.pl

Wnioski o dotacje celowe na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego na 2020 – tel. 17 743 30 05  / 17 743 30 16 / 
e-mail: zabytki@podkarpackie.pl

Wnioski o doroczną Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  „Artystyczny Znak Podkarpacia” – tel. 17 743 30 05  / 17 743 30 06 / 
e-mail: nagrody@podkarpackie.pl

Sprawy finansowe

Obsługa dłużników wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: tel. (17) 850 17 21  egzekucja@podkarpackie.pl 

Opłaty za korzystanie ze środowiska  tel. (17) 8501732  lub   (17) 850 17 95 fos@podkarpackie.pl

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej  tel. (17) 850 17 32   lub  (17) 850 17 65 ogr@podkarpackie.pl
 Brak możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w kasie Urzędu. Wszelkich wpłat należy dokonywać na wskazane rachunki bankowe:https://bip.podkarpackie.pl/index.php/budzet-i-mienie/wykaz-rachunkow-bankowych

Fundusze europejskie

Protesty, odwołania i wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie RPO WP 2014-2020 – 17 747 63 09, e-mail: drp@podkarpackie.pl

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu – 17 747 68 49, e-mail ppwb@podkarpackie.pl

Konsultacje dotyczące przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji – tel. 17 747 6878 lub 17 747 6465; dgr@podkarpackie.pl

Rzecznik ds. Funduszy Europejskich

Rzecznik Funduszy Europejskich605-080-369,
e-mail: rzecznikrpo@podkarpackie.pl

Rolnictwo

Zgłaszanie szkód łowieckich – tel. 17 850 66 67,  17 747 67 12,  17 747 63 52,  17 860 67 18, e-mail: rolnictwo@podkarpackie.pl

Zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych –  tel. 17 850 17 22, email:  dgt@podkarpackie.plrolnictwo@podkarpackie.pl

Dotacje do dróg dojazdowych do gruntów rolnych –   tel.  17 850 17 22,  17 773 60 07, 17 8501713, email:  dgt@podkarpackie.pl ,   rolnictwo@podkarpackie.pl 

Umorzenia i ulgi w spłacie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – tel. 17 850 17 22,  17 773 60 07, 17 8501713, email:  dgt@podkarpackie.pl , rolnictwo@podkarpackie.pl 

Ochrona środowiska

Baza Danych o Odpadach – 17 743 31 23, e-mail: katarzyna.krzyzanowska@podkarpackie.pl

Pomoc de minimis – 17 743 31 23, e-mail: katarzyna.krzyzanowska@podkarpackie.pl

Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami – 17 743 31 23,
e-mail: katarzyna.krzyzanowska@podkarpackie.pl

Zezwolenia i pozwolenia na zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie odpadów – 17 743 31 23, e-mail: katarzyna.krzyzanowska@podkarpackie.pl

Opłaty za korzystanie ze środowiska – 17 743 31 20,
e-mail: p.olbrycht@podkarpackie.pl

Kancelaria Zarządu

Patronaty Marszałka Województwa Podkarpackiego -tel. 691 053 492,
e-mail: patronaty@podkarpackie.pl

Wnioski w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych przez samorząd województwa – 17 747 63 14, e-mail:  kz@podkarpackie.pl

Informacja prasowa

17 850 17 81, e-mail: biuroprasowe@podkarpackie.pl

Rzecznik prasowy – 605 083 487

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów – 798 771 739, 
e-mail: coie@podkarpackie.pl

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego