Konsultacje projektu strategii poprawy dostępności

Miasto Krosno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Strategii poprawy dostępności w mieście Krośnie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od dnia 23 kwietnia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Sposób i termin wnoszenia uwag i opinii:
uwagi i opinie należy wnosić na formularzu, dostępnym w załączeniu do ogłoszenia o konsultacjach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna.

Wypełniony formularz należy przekazać do Urzędu Miasta Krosna w terminie do 30 kwietnia 2024 r.:

  • pocztą elektroniczną na adres: markowicz.katarzyna@um.krosno.pl,
  • osobiście na adres Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.

Urząd Miasta Krosna