Usługi społeczne w Jaśle

9 kwietnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle i Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Usługi społeczne w Mieście Jaśle”. Wartość całego zadnia to blisko 3,5 mln zł. Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2025 r.

W ramach projektu współfinansowane są:

  • usługi świadczone w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle (DDP), w tym; usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, terapia zajęciowa; zajęcia zwiększające sprawność fizyczną oraz posiłki w czasie pobytu w Dziennym Domu Pomoc.

Pomoc oferowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku i skierowana do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku 60 +, zamieszkałych na terenie miasta Jasła.

  • usługi asystenckie, polegające na asystowaniu osobie z niepełnosprawnością w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego.

Z tego rodzaju wsparcia korzystają osoby z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym do ww., w wieku 18+, zamieszkałe na terenie Jasła. W trakcie świadczenia usług asystenckich uczestnicy projektu mają także możliwość korzystania z usługi transportu indywidualnego „door – to – door”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez: kontynuację funkcjonowania DDP oraz utworzenia w nim dwóch dodatkowych miejsc świadczenia usług, a także świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej do 31.12.2025 r.

Zadanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

MOPS Jasło