Budżet Krosna na 2021 rok przyjęty

Rada Miasta Krosna przyjęła budżet na 2021 rok. Budżet został przyjęty głosami 12 „za” (Klub Samorządowy, Platforma Obywatelska) i 8 „wstrzymującymi się” (Prawo i Sprawiedliwość).

Rok 2021 r. będzie wyjątkowo trudny – zmiany ustawowe w podatku dochodowym oraz COVID-19 spowodowały, że Miasto dysponować będzie ograniczonymi zasobami na finansowanie wydatków we wszystkich obszarach działalności, w tym zwłaszcza inwestycyjnej. Niedoszacowanie subwencji oświatowej i stały wzrost kosztów oświaty (np. na podwyżki dla nauczycieli) powoduje dodatkowe, bardzo znaczące obciążenie. Wykonywanie budżetu w cieniu pandemii wymagać będzie, także w ciągu roku, wdrażania kolejnych działań optymalizujących poziom wydatków, a także ukierunkowanych na zwiększanie wpływów z dochodów własnych. Mamy także optymistyczne wiadomości, dzięki inwestowaniu w infrastrukturę dla przedsiębiorców, w strefie inwestycyjnej powstało 500 wysoko płatnych miejsc pracy. To gospodarka wielobranżowa, która pomimo pandemii znacząco wpływa na rozwój miasta – powiedział Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna.

Przewodniczący Klubu Samorządne Krosno Marcin Niepokój zadeklarował, iż klub poprze w głosowaniu zaproponowany budżet na 2021 rok. Trwająca debata nad przyszłorocznym budżetem miasta Krosna nie jest tak optymistyczna jak w poprzednich latach. Pandemia, z którą przyszło nam się mierzyć skomplikowała, można powiedzieć – wszystko. Zawirowania z nią związane dopadły również samorządy w całej Polsce i chyba nie ma gminy, która z entuzjazmem przyjmuje przyszłoroczne budżety, niestety z okrojonymi wieloma dziedzinami życia. Nie inaczej jest w Krośnie. Świadczyły o tym długie, merytoryczne rozmowy podczas wspólnego posiedzenia komisji oraz wystąpienia na dzisiejszej sesji. Obniżenia z wpływów PITu i CITu były już widoczne w tegorocznym budżecie. Jednakże dzięki wprowadzonej przez Pana Prezydenta polityce ostrożnościowej w wydatkowaniu środków po wprowadzeniu epidemii, możemy zakończyć rok budżetowy w nie najgorszej sytuacji. Niestety pandemia nie jest jedynym problemem dla budżetów gmin. Centralna polityka spowodowała zmniejszenie dochodów samorządów i zwiększenie ich wydatków, a brak rekompensat wpłynął na kondycję polskich samorządów. Wspominali o tym Panowie Prezydenci. Planowane zadania na przyszły rok są kontynuacją działań związanych z polityką miasta, którą już od 18 lat popiera klub związany z Panem Prezydentem. Oczywiście w związku z przytoczonymi na początku mojej wypowiedzi problemami, działania te musiały zostać spowolnione. Jednakże pomimo tego projekt budżetu miasta Krosna na rok 2021 zakłada wydatki budżetowe na poziomie 441 mln zł w tym na wydatki majątkowe-77 mln zł i wydatki bieżące w wysokości 364 mln zł przy planowanych dochodach w wysokości 411 mln zł. Planowany deficyt budżetu jest o 37 mln mniejszy w porównaniu z planem na rok bieżący.  Należy zaznaczyć, że Miasto Krosno jest gotowe na przyjęcie środków zewnętrznych, zarówno krajowych jak i ze środków unii europejskiej czy z funduszy norweskich. Tym bardziej, że Urząd Pana Prezydenta posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu tych środków. Biorąc powyższe pod uwagę oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały budżetowej, jako członkowie Klub Samorządne Krosno będziemy głosować za przyjęciem budżetu miasta Krosna na rok 2021. Jednocześnie zwracam się do Państwa Radnych z Klubu PIS o poparcie przyszłorocznego budżetu, w tym trudnym dla Polski czasie.

Paweł Krzanowski Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości także odniósł się do projektu budżetu – Kub Prawa i Sprawiedliwości także pochylał się nad ważnymi kwestiami, nie będę się wypowiadał jak szef klubu, jak nasi Radni zagłosują ponieważ nie mamy tutaj żadnej dyscypliny w tej materii. Wiemy, że jest to budżet trudny, będziemy wspierać jak to tylko będzie możliwe, a też tak się działo w poprzednich tak aby te środki zewnętrzne, obojętnie skąd przychodziły – czy to z województwa czy to z centrali. I taką pomoc niejednokrotnie deklarowaliśmy i ona też się ziściła – w tym roku o te kilkadziesiąt milionów, które przyszły na obwodnicę – to nie są pieniądze z Krosna. Czy te blisko 12 milionów z tarczy to też są nie małe pieniądze, które zostały zainwestowane. Nie będę mówił o tych mniejszych dofinansowaniach np. na terenie Dzielnicy Zawodzie. Mamy wrażenie, że trudny jest to budżet i będziemy wspierać jak to tylko będzie możliwe.

Budżet Miasta Krosna na 2021 rok

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 411,8 mln zł, w tym:

– dochody własne – 163,8 mln zł,

– dotacje celowe i środki (krajowe) – 109,2 mln zł,

– subwencje – 116,6 mln zł,

– środki europejskie na projekty inwestycyjne i bieżące – 22,2 mln zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 441,9 mln zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 77,7 mln zł (17,6% budżetu), na które Miasto pozyskało ponad 25 mln dotacji i środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Największe wydatki inwestycyjne zaplanowano w działach:

1. Transport i łączność – 30,4 mln zł, w tym m.in. na:

· 26,7 mln zł – modernizację i rozbudowę dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych, z czego:

– 13,2 mln zł – Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej – współfinansowana ze środków budżetu państwa pozyskanych w 2019 roku,

– 5,1 mln zł – Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (dokumentacja projektowa),

– 4,2 mln zł – Rozbudowa ul. Polnej (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych).

2. Działalność usługowa – 12,7 mln zł, w tym 12,5 mln zł na Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno (dofinansowanie z EFRR).

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,2 mln zł, w tym m.in. na zadania:

· 5,6 mln zł – Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła. Kontynuacja projektu realizowany ze środków EFRR, wpłat mieszkańców oraz spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, w ramach którego wymieniono kotły c.o. w domach jednorodzinnych, a w 2021 r. wykonana będzie modernizacja przyłączy ciepłowniczych, instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach wielorodzinnych,

· 5,1 mln zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (Miasto uzyskało na ten cel preferencyjną pożyczkę z NFOŚiGW).

4. Kultura fizyczna – 9 mln zł, z czego 5,8 mln zł na Modernizację stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie.

5. Gospodarka mieszkaniowa – 4,7 mln zł, w tym 2,3 mln zł w formie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Składowej i ul. Ostaszewskiego w Krośnie.

W sumie wydatków majątkowych zaplanowano także środki w wysokości 6,5 mln zł na spłatę zobowiązań factoringowych oraz z tytułu zakupów ratalnych. Wydatki w tej samej wysokości pomniejszą zadłużenie Miasta na koniec 2021 r.

W projekcie budżetu znalazło się także 12 zadań inwestycyjnych i bieżących wybranych przez mieszkańców, w drodze głosowania, do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 1,7 mln zł – w tym 1 mln zł na zadanie ogólnomiejskie pn. Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Krosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna obejmuje lata 2021 – 2039, a jej zakres wynika z planowanych i już zawartych umów na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dane dotyczące 2021 r. zgodne są z przyjętymi w uchwale budżetowej.

Integralną częścią WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich – w tym wydatków na planowane i kontynuowane zadania inwestycyjne – ze środków własnych i dotacji ze środków europejskich.

Łącznie na przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne i bieżące planowane do realizacji w latach 2021 – 2027 zaplanowano łącznie ponad 138 mln zł.

Na przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano 128,5 mln zł, z czego:

· 97 mln zł – finansowane w całości ze środków krajowych, w tym m.in.:

– Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie (36,8 mln zł w latach 2022 – 2024),

– zadania zrealizowane z finansowaniem na zasadach factoringu (spłata zobowiązań) – 32 mln zł,

– Budowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linia kolejową oraz budową infrastruktury technicznej – 13,2 mln zł,

· 31,5 mln zł – współfinansowane ze środków europejskich, w tym m.in.:

– Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno – 12,5 mln zł,

– Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła – 10,8 mln zł.

Na przedsięwzięcia bieżące, w tym współfinansowane ze środków UE zaplanowano ponad 9,6 mln zł, z czego 3,3 mln zł na projekt pn. Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna (na wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania siecią wodociągową), a także na projekty poszerzające ofertę edukacyjną i zwiększające dostęp mieszkańców do usług zdrowotnych i społecznych.

Uwzględniając kwoty w zakresie planowanych na 2021 rok przychodów i rozchodów, a także zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania, łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz umów o podobnym charakterze (factoringi) związanych z realizacją ważnych dla rozwoju Miasta zadań na koniec  2021 r. zaplanowano w wysokości 285 mln zł.

Przyjęte kwoty w tegorocznym budżecie, pomimo ograniczeń wynikających z pandemii, zapewniają utrzymanie stabilnej kondycji finansowej Miasta w kolejnych latach oraz spłatę zaciągniętego długu. Potwierdzeniem tego są wskaźniki spłaty zobowiązań na poziomie niższym, niż dopuszczalne indywidualne wskaźniki wyliczone zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Źródło: Urząd Miasta Krosna