Krosno wprowadza program pomocowy dla firm

Ulgi w podatku od nieruchomości oraz czynszu, bezpłatne konsultacje prawne – to niektóre formy pomocy Miasta Krosna dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19. Jeżeli Twoja firma ma problemy z powodu koronawirusa, możesz liczyć na wsparcie.

Dla wielu przedsiębiorców obecny czas jest bardzo trudny. W miarę kompetencji i możliwości samorządu będziemy udzielać pomocy branżom objętym ograniczeniami lub zakazem prowadzenia działalności, a także firmom, dla których skutkiem obecnego kryzysu jest pogorszenie płynności finansowej” – informuje Piotr Przytocki, prezydent Krosna.

Podejmowane działania mają na celu ochronę istniejących przedsiębiorstw oraz miejsc pracy na terenie naszego miasta. Będziemy wspierać przedsiębiorców lokalnie, na miarę naszych możliwości” – dodaje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta.

Krośnieński Program Pomocowy opiera się na następujących formach wsparcia:

– ulgi w podatku od nieruchomości – planowane do wprowadzenia uchwałą Rady Miasta Krosna: zwolnienie z podatku od nieruchomości, przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

– ulgi w czynszu najmu miejskich lokali użytkowych,

– ulgi w czynszu najmu, dzierżawy oraz z tytułu użytkowania nieruchomości,

– przedłużenie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste,

– pomoc de minimis,

– bezpłatne porady prawne dla mikro i małych przedsiębiorców,

– maksymalne skrócenie terminów płatności za zobowiązania miasta na rzecz przedsiębiorców,

– przyspieszenie realizacji inwestycji miejskich.

W większości przypadków uzyskanie wsparcia wymaga złożenia wniosku lub odpowiedniego oświadczenia. Każda sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz analizę dokumentów przedstawionych przez przedsiębiorcę. Badane będą m.in. dokumenty finansowe firmy.

Kto może skorzystać ze wsparcia, za jaki okres ono przysługuje, jakie dokumenty należy przedstawić? O szczegółach przeczytaj dalej.

Krośnieński Program Pomocowy dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców objętych ograniczeniami w prowadzeniu działalności

Zwolnienie z podatku od nieruchomości jest planowane do wprowadzenia na podstawie uchwały Rady Miasta Krosna. Głosowanie nad projektem uchwały zostało zaplanowane na 29 kwietnia 2020 r. Wnioski będzie można składać po wejściu przepisów w życie (prawdopodobnie na początku maja 2020 r).

Przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie warunki:

1) prowadzą działalność objętą ograniczeniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (zarówno ci, którzy prowadzą tylko taką działalność, jak i ci, którzy tę działalność łączą z innymi rodzajami);

2) za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia dokumentów o zastosowanie ulgi uzyskali przychody o co najmniej 50 % niższe niż w odpowiadających im miesiącach roku poprzedniego (na przykład łączne przychody za marzec i kwiecień 2020 r. są niższe o co najmniej 50 % niż łączne przychody za marzec i kwiecień 2019 r.). Jeśli przedsiębiorca rozpoczął działalność później niż na dwanaście miesięcy poprzedzających dzień złożenia tych dokumentów, spadek przychodów będzie liczony w stosunku do łącznych przychodów za styczeń i luty 2020 r.

– nie będą musieli płacić podatku za kwiecień, maj i czerwiec (osoby prawne) lub II kwartał (osoby fizyczne) – od nieruchomości zajętych na prowadzoną przez nich działalność ograniczoną ww. przepisami rozporządzenia.

W przypadku wcześniejszego zapłacenia tego podatku (np. w kwietniu), po złożeniu dokumentów i spełnieniu wymaganych warunków odpowiednia kwota zostanie uznana za nadpłatę, i będzie mogła być zwrócona przedsiębiorcy lub zaliczona na poczet podatku za kolejne okresy.

W celu uzyskania pomocy należy złożyć oświadczenie (przykładowy wzór oświadczenia) oraz wykazać, że w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i wynikającymi z tego powodu negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi, płynność finansowa uległa pogorszeniu. Do oświadczenia należy dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 wraz z dokumentami wymienionymi w ostatniej części tego formularza. W przypadku osób fizycznych należy złożyć ponadto informację IN – 1 wraz z załącznikami ZIN – 1 i ZIN – 2, natomiast w przypadku osób prawnych korektę deklaracji DN – 1 wraz z załącznikami ZDN – 1 i ZDN – 2.

Kontakt w sprawie ulg w podatku od nieruchomości:

Wydział Podatków i Opłat, tel. 13 47 43 111, 13 47 43 112, e-mail: po@um.krosno.pl

2.Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości jest planowane do wprowadzenia na podstawie uchwały Rady Miasta Krosna. Głosowanie nad projektem uchwały zostało zaplanowane na 29 kwietnia 2020 r. Wnioski będzie można składać po wejściu przepisów w życie, nie wcześniej niż 4 maja 2020 r.

Przedsiębiorcy (także ci, którzy prowadzą działalność objętą zakazami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów), którzy spełniają warunek:

– za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wymaganych dokumentów uzyskali przychody o co najmniej 30 % niższe niż w odpowiadających im miesiącach roku poprzedniego (na przykład łączne przychody za marzec i kwiecień 2020 r. są niższe o co najmniej 30 % niż łączne przychody za marzec i kwiecień 2019 r.). Jeśli przedsiębiorca rozpoczął działalność później niż na dwanaście miesięcy poprzedzających dzień złożenia tych dokumentów, spadek przychodów będzie liczony w stosunku do łącznych przychodów za miesiące styczeń i luty 2020 r.

– nie będą musieli płacić podatku od nieruchomości za maj i czerwiec (osoby prawne) lub II raty płatnej do 15 maja (osoby fizyczne), w dotychczasowych terminach. Nowy termin płatności tych rat to 15 września 2020 r.

W celu uzyskania pomocy należy złożyć oświadczenie (przykładowy wzór oświadczenia) oraz wykazać, że w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i wynikającymi z tego powodu negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi, płynność finansowa uległa pogorszeniu. Do oświadczenia należy dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 wraz z dokumentami wymienionymi w ostatniej części tego formularza. Wprzypadku osób fizycznych nie trzeba składać żadnych informacji podatkowych, natomiast w przypadku osób prawnych należy złożyć korektę deklaracji DN – 1 wraz z załącznikami ZDN – 1 i ZDN – 2.

Kontakt w sprawie ulg w podatku od nieruchomości:

Wydział Podatków i Opłat, tel. 13 47 43 111, 13 47 43 112, e-mail: po@um.krosno.pl

3.Pomoc w płaceniu czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących mienie Gminy Miasto Krosno

Przedsiębiorcy, którzy wynajmują od miasta lokale użytkowe uzyskali obniżenie czynszu najmu o 50% za okres od 1 marca do 30 czerwca 2020 r.

Obniżenie czynszu nie zwalnia z innych opłat związanych z eksploatacją lokalu.

Ulga nie ma zastosowania do lokali przeznaczonych na apteki.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku działalności objętych całkowitym zakazem prowadzenia, najemcy mogą ubiegać się o obniżenie czynszu o więcej niż 50 %.

W tym celu należy złożyć wniosek oraz wykazać, że w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i wynikającymi z tego powodu negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi, płynność finansowa uległa pogorszeniu. Do wniosku należy dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 wraz z dokumentami wymienionymi w ostatniej części tego formularza.

Kontakt w sprawie ulg w czynszu najmu lokali:

Biuro Gospodarki Lokalowej, tel. 13 47 43 120, e-mail: bgl@um.krosno.pl

4.Ulgi w czynszu z tytułu dzierżawy oraz użytkowania nieruchomości

Miasto umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z obniżenia wysokości czynszu dzierżawy od nieruchomości wykorzystywanych na cele: handlowe, usługowe, komunikacyjne, postojowe.

Ponadto możliwe jest udzielenie ulg w formie odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia należności na raty, lub umorzenia należności w całości albo w części, za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Aby uzyskać pomoc należy złożyć wniosek oraz wykazać, że w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i wynikającymi z tego powodu negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi, płynność finansowa uległa pogorszeniu. Do wniosku należy dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 wraz z dokumentami wymienionymi w ostatniej części tego formularza.

Kontakt w sprawie ulg w czynszu dzierżawy oraz z tytułu użytkowania nieruchomości:

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 13 47 43 119, e-mail: geod@um.krosno.pl

5.Zmiana terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste

Termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasto Krosno oraz Skarbu Państwa został przesunięty ustawowo do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać ponownie wydłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

6.Pomoc de minimis

Ponadto istnieje możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o pomoc de minimis na dotychczasowych zasadach (np. odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę, a także podobne formy pomocy w zakresie należności cywilnoprawnych).

Aby skorzystać ze wsparcia należy złożyć wniosek ze wskazaniem odpowiedniego rodzaju ulgi oraz uzasadnieniem i wymaganymi załącznikami (pobierz informację). W przypadku, gdy jedynym lub jednym z powodów ubiegania się o pomoc de minimis są negatywne konsekwencje ekonomiczne wynikające z rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 – płynność finansowa uległa pogorszeniu, przedsiębiorca oprócz wymaganych dokumentów zobowiązany jest dołączyć informację uzupełniającą do wniosku o zastosowanie ulgi.

7.Bezpłatne porady prawne dla mikro i małych przedsiębiorców

Mikro i mali przedsiębiorcy z Krosna mogą otrzymać bezpłatną poradę prawną, dotyczącą wszelkich kwestii związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Pomoc dotyczy m.in. przygotowania wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej, prawa pracy, zmiany umów, rozliczeń z kontrahentami, itp.

Porady są świadczone przez radców prawnych oraz adwokatów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt:

-Radca prawny Katarzyna Stachyrak, tel. 692 987 840, e-mail: kancelaria@stachyrak.eu,

– Adwokat Małgorzata Korab, tel. 793 583 831, e-mail: gosiakorab@gmail.com,

– Adwokat Joanna Jatczyszyn, tel. 694 649 269, e-mail: adwokatjatczyszyn@gmail.com

Harmonogram udzielania porad:

Terminy Radca prawny lub adwokat udzielający porad
Poniedziałek
godz. 9:00 – 15:00
r.pr. K. Stachyrak
adw. M. Korab
adw. J. Jatczyszyn
Wtorek
godz. 9:00 – 15:00
adw.  J. Jatczyszyn
Środa
godz. 9:00 – 15:00
r.pr. K. Stachyrak
Czwartek
godz. 9:00 – 15:00
adw. M. Korab
Piątek
godz. 9:00 – 15:00
r.pr.  K. Stachyrak
adw. M. Korab
adw. J. Jatczyszyn

8.Pomoc w utrzymaniu bieżącej płynności dla przedsiębiorców realizujących zamówienia na rzecz Miasta Krosna

Przedsiębiorcy – kontrahenci Miasta Krosna (wykonawcy, dostawcy, usługodawcy) mogą w miarę możliwości finansowych otrzymać wcześniejszą płatność za zrealizowane zamówienia, niż to wynika z maksymalnego terminu płatności wskazanego w zawartej umowie.

Z prośbą o wcześniejsze uregulowanie płatności należy zwrócić się do pracownika Urzędu Miasta, z którym przedsiębiorca kontaktuje się w sprawie realizacji umowy (e-mailem, telefonicznie lub pisemnie).

9. Przyspieszenie realizacji inwestycji miejskich

Miasto niezwłocznie dokona analizy zakresu i możliwości realizacji inwestycji zaplanowanych na 2020 rok, a w ślad za tym podejmie pilne działania związane z udzielaniem zamówień na ich realizację.

Źródło: UM KROSNO