Miasto Jasło chce utworzyć mieszkania chronione

Jasielski samorząd chce utworzyć mieszkania chronione dla osób, które potrzebują takiej formy wsparcia. Możliwe byłoby to między innymi dzięki nieodpłatnemu przejęciu części parterowej budynku przy ul. Kochanowskiego 2, w którym obecnie, do czasu zmiany miejsca siedziby, znajduje się Powiatowa Komenda Policji w Jaśle.

Dla kogo mieszkania chronione?

Mieszkanie chronione może być przyznane osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, a jednocześnie nie wymaga całodobowej opieki. Wsparcia udzielają im m.in. pracownicy socjalni, terapeuci, opiekunowie i asystenci osób niepełnosprawnych. Mieszkanie chronione może mieć formę mieszkania treningowego lub wspieranego (przeznaczone w szczególności dla osób: niepełnosprawnych fizycznie, z zaburzeniami psychicznymi, w podeszłym wieku lub przewlekle chorych).

Jak to wygląda w praktyce?

Specjaliści nadzorują funkcjonowanie osoby skierowanej do mieszkania chronionego. W zależności od indywidualnych potrzeb wykonują określone czynności. Przykładowo – osoba opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą, skierowana do mieszkania chronionego będzie musiała nauczyć się samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu. Specjaliści dają takiej osobie wskazówki, porady, towarzyszą przy wykonywaniu zwykłych codziennych obowiązków, uczą planowania budżetu i wydatków domowych, dbałości o własne sprawy.

Miasto chce wspierać

Do tej pory na terenie miasta nie było mieszkań chronionych. Z jednej strony nie składano wniosków o pomoc w takiej formie, z drugiej brakowało lokalu, który spełniałby określone wymogi. Taka możliwość pojawiła się niedawno, kiedy Wojewódzka Komenda Policji w Rzeszowie zwróciła się do Urzędu Miasta w Jaśle z propozycją nieopłatnego przejęcia ich lokalu przy ul. Kochanowskiego 2 – o powierzchni 270 m kw. (ma to związek z przeniesieniem dotychczasowej siedziby policji do nowo budowanej przy ul. Sroczyńskiego). Wstępna ocena wskazuje na możliwość utworzenia tam kilku mieszkań oraz przygotowanie pomieszczenia wspólnego użytku.

Obecnie, według wstępnego rozeznania, do pomocy w postaci mieszkań chronionych kwalifikuje się w Jaśle kilkanaście osób. Pomimo tego, że mają one zapewnione potrzeby mieszkaniowe, to jednak zdaniem pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pomoc w postaci mieszkania chronionego przyczyniłaby się do poprawy ich funkcjonowania w środowisku lokalnym.

Kiedy realizacja?

Działania ze strony miasta już rozpoczęto, bo radni Rady Miejskiej Jasła końcem stycznia wyrazili zgodę na uruchomienie odpowiednich procedur związanych z przejęciem części lokalowej. Jednak realizacja będzie możliwa dopiero po przekazaniu lokalu na własność miasta i opuszczeniu go przez policję – czyli najwcześniej za rok. Tymczasem by poznać koszty uruchomienia całego zadania konieczne będzie między innymi wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku. Na realizację tego zadania samorząd zamierza ubiegać się o środki zewnętrzne.

inf. prasowa
UM Jasł
o