Rada Miasta Krosna przyjęła budżet na 2020 rok

Rada Miasta Krosna przyjęła budżet na 2020 rok. Budżet został przyjęty 11 głosami „za” (Klub Samorządowy, Platforma Obywatelska), 6 „przeciw” (Prawo i Sprawiedliwość) oraz 2 „wstrzymującymi się” (Prawo i Sprawiedliwość).

Budżet Miasta Krosna na 2020 r. opracowany został zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i  trybem określonym w uchwale Rady Miasta Krosna. 

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 436 mln zł, w tym:

 • dochody własne – 157,7 mln zł,
 • dotacje celowe i środki (krajowe) –  124,3 mln zł,
 • subwencje – 114,3 mln zł,
 • środki europejskie na projekty inwestycyjne i bieżące  – 39,7 mln zł.
   

Wydatki zaplanowano w wysokości 503,5 mln zł, w tym wydatki majątkowe na rekordowym poziomie 162 mln zł (32,17% budżetu), na które Miasto pozyskało ponad 70 mln dotacji i środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Największe wydatki inwestycyjne zaplanowano w działach:

1. Transport i łączność – 93,6 mln zł, w tym m.in. na zadania:

 • 64 mln zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – IV etap (na odcinku od ul. Pużaka do ul. Tysiąclecia). Na realizację tej ważnej dla poprawy bezpieczeństwa na krośnieńskich drogach inwestycji Miasto pozyskało środki z budżetu państwa w wysokości 32 mln zł i zgodnie z harmonogramem roboty będą ukończone w 2020 roku,
 • 20,6 mln zł – modernizację i rozbudowę dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych, w tym m.in.:
  – 6,2 mln zł – Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych),
  – 4,1 mln zł –  Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie,
 • 3,2 mln zł – Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach (dofinansowanie z EFRR), w ramach której wykonana będzie modernizacja dworca przy ul. Naftowej/Kolejowej.

2. Działalność usługowa – 27 mln zł na Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno (dofinansowanie z EFRR).

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19,5 mln zł, w tym m.in. na zadania:

 • 8,4 mln zł – Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła. Projekt realizowany ze środków EFRR, wpłat mieszkańców oraz spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, w ramach którego wymienione będą kotły c.o. w domach jednorodzinnych oraz modernizacja przyłączy ciepłowniczych, instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach wielorodzinnych,
 • 8,3 mln zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (Miasto uzyskało na ten cel preferencyjną pożyczkę z NFOŚiGW).

4. Gospodarka nieruchomościami – 7,3 mln zł, w tym m.in. wydatki dotyczące zakupu nieruchomości pod budowę i rozbudowę dróg na terenie Miasta, a także  budowę lokali mieszkalnych na wynajem.
 

W sumie wydatków majątkowych zaplanowano także środki w wysokości 11,1 mln zł na spłatę zobowiązań factoringowych oraz z tytułu zakupów ratalnych. Wydatki w tej samej wysokości pomniejszą zadłużenie Miasta na koniec 2020 r. 
W projekcie budżetu znalazło się także 16 zadań inwestycyjnych i bieżących wybranych przez mieszkańców, w drodze głosowania, do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 1,8 mln zł – w tym 1 mln zł na zadanie ogólnomiejskie pn. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie.
 

Przy założonych kwotach dochodów i wydatków planowany na 2020 rok deficyt budżetowy wyniesie 67,6 mln zł, spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek – 18,3 mln zł, a planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę zaciągniętych zobowiązań – 85,9 mln zł.

Kształt tegorocznego budżetu, w tym niższy niż w latach poprzednich o ponad 30% poziom bieżącej nadwyżki operacyjnej jest efektem:

 • spadku wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – w związku z wprowadzeniem zmian w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym zwolnień z podatku osób do 26. roku życia, zmiany skali podatkowej (zmniejszeniem stawki PIT w I grupie podatkowej z 18% do 17%) oraz zwiększeniem kosztów uzyskania przychodu,
 • niedoszacowania przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej. Otrzymana subwencja nie uwzględnia wszystkich skutków, przechodzących na 2020 r., wdrożonego w 2019 r. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 15%, a tym samym  zwiększy się dopłata Miasta do zadań oświatowych.


Dlatego też w 2020 r. i latach kolejnych nadrzędnym celem będzie wdrażanie działań optymalizujących poziom wydatków, w tym fakultatywnych oraz ukierunkowanych na zwiększanie wpływów z dochodów własnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna na lata 2020 – 2039 – jej zakres wynika z planowanych i już zawartych umów na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, a dane dotyczące 2020 r. zgodne są z przyjętymi w  uchwale budżetowej.
 

Integralną częścią WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich – w tym wydatków na planowane i kontynuowane zadania inwestycyjne – ze środków własnych i dotacji ze środków europejskich. Zaplanowano wydatki na 46 przedsięwzięć wieloletnich inwestycyjnych i bieżących, z czego 34 – realizowane z udziałem środków europejskich, na które w latach 2020 – 2027 zaplanowano łącznie ponad 240 mln zł.
Na przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano 228,6 mln zł (w tym dofinansowane ze środków europejskich – 55,9 mln zł), w tym m.in.:

 • Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie (36 mln zł w latach 2022 – 2023),
 • Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno –     32 mln zł (w latach 2020 – 2021),
 • Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła – 11,2 mln zł  (w latach 2020 – 2021).


Zaplanowano także środki na spłatę zobowiązań factoringowych i zakup ratalny Lotniska Iwonicz.


Na przedsięwzięcia bieżące, w tym współfinansowane ze środków UE zaplanowano ponad 11,4 mln zł, w tym na projekty poszerzające ofertę edukacyjną, a także związanych ze zwiększeniem dostępu mieszkańców do usług zdrowotnych i społecznych.
 


Uwzględniając kwoty w zakresie planowanych na 2020 rok przychodów  i rozchodów, a także zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania, łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz umów o podobnym charakterze (factoringi, zakup ratalny) związanych z realizacją ważnych dla rozwoju Miasta zadań na koniec  2020 r. zaplanowano w wysokości 287,8 mln zł.


W kolejnych latach Wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono prognozowane skutki reformy oświatowej oraz skutki zmian wprowadzanych w systemie podatkowym – co warunkować będzie kształtowanie się nadwyżki operacyjnej, a tym samym potencjał inwestycyjny, także w kolejnych latach.


Przyjęte kwoty w tegorocznym budżecie – mimo trudności wynikających z pogorszenia nadwyżki operacyjnej – pozwolą jednak na utrzymanie stabilnej kondycji finansowej Miasta w kolejnych latach, spłatę zaciągniętego długu, a przede wszystkim kontynuowanie polityki rozwoju Miasta, w tym poprzez budowanie potencjału gospodarczego, modernizację i budowę obiektów użyteczności publicznej, a także poprawę jakości usług publicznych dla mieszkańców. Wymagać to będzie jednak podejmowania wielu działań redukujących.
 

Potwierdzeniem tego są wskaźniki spłaty zobowiązań na poziomie niższym, niż dopuszczalne indywidualne wskaźniki wyliczone zgodnie z art. 243

Inf. prasowa UM Krosno