Konsultacja społeczne. Oddaj głos w sprawie zmiany granic Krosna

Dzięki porozumieniu, jakie w grudniu 2019 r. Krosno zawarło z sąsiadami, istnieje realna szansa na pozytywną decyzję Rady Ministrów w sprawie przyłączenia terenu byłego lotniska „Iwonicz”.Mieszkańcy Krosna mogą oddawać głosy w konsultacjach dotyczących zmiany granic miasta do 27 lutego 2020 r.

Jak zagłosować?

Udział w konsultacjach może wziąć każdy, kto mieszka w Krośnie. Nie ma ograniczeń wiekowych, osoby niepełnoletnie także są uprawnione do oddania głosu.

Ankietę konsultacyjną można złożyć w następujących formach:

1) poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego dostępnego na platformie konsultacji społecznych Miasta Krosna pod adresem: https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/

2) poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i złożenie go w dowolnym punkcie konsultacyjnym lub przesłanie do Urzędu Miasta Krosna (ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno) w kopercie z dopiskiem „ZMIANA GRANIC MIASTA”. Formularz można uzyskać w punktach konsultacyjnych lub pobrać ze stron internetowych: www.krosno.pl/zmiana-granic, https://bip.umkrosno.pl (w zakładce „Zmiana granic miasta”). 

Co proponuje Krosno?

Proponowana zmiana polega na powiększeniu Krosna o obszar ok. 121,94 ha, znajdujący się w granicach administracyjnych Gminy Krościenko Wyżne i Gminy Miejsce Piastowe. Są to przede wszystkim tereny po zlikwidowanym lotnisku, zakupione przez miasto w grudniu 2017 r.

Podstawowy cel zmiany granic to poprawa dostępności komunikacyjnej – informuje prezydent Piotr Przytocki. – Teren jest potrzebny do wybudowania drogi zapewniającej dostęp do węzła „Iskrzynia” na projektowanej obecnie drodze ekspresowej S19. Pozostałe tereny byłego lotniska zostaną uzbrojone i przeznaczone pod innowacyjne inwestycje. Powstanie strefa inwestycyjna o dużej powierzchni i bardzo dobrej dostępności drogowej. Liczymy, że będzie to miejsce atrakcyjne dla strategicznych inwestorów, którzy utworzą tutaj wysokiej jakości miejsca pracy – dodaje prezydent.

Plany nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to wniosek w sprawie zmiany granic nie uzyskał akceptacji Rady Ministrów – wyjaśnia zastępca prezydenta dr Tomasz Soliński. – Przyczyną negatywnej decyzji był brak zgody samorządów objętych zmianą granic. Teraz sytuacja się zmieniła, 6 grudnia 2019 r. zawarliśmy porozumienia z włodarzami Krościenka Wyżnego oraz Miejsca Piastowego, dotyczące współpracy przy procedurze zmiany granic. Liczymy na pozytywne opinie rad gmin po przeprowadzonych konsultacjach społecznych u sąsiadów. Zmiana granic oraz planowane inwestycje – budowa drogi do węzła S19, nowa strefa przemysłowa, przyczynią się do rozwoju wszystkich naszych gmin i poprzez atrakcyjne miejsca pracy będą zapobiegać odpływowi młodych ludzi – dodaje.

Porozumienia z sąsiednimi gminami

W porozumieniach zawartych w grudniu 2019 r. władze Krosna oraz sąsiednich gmin zgodnie wyraziły stanowisko, że planowane przez Krosno przedsięwzięcia wpłyną na poprawę sytuacji społeczno – gospodarczej nie tylko w samym Krośnie, ale również w Gminie Krościenko Wyżne i Gminie Miejsce Piastowe, usprawnią dojazd do miasta, zwiększą atrakcyjność inwestycyjną gmin i stworzą podstawy dla powstawania wysokiej jakości, dobrze płatnych miejsc pracy, szczególnie dla młodych.

Krosno zobowiązało się, iż w dokumentach planistycznych na przyłączanym terenie zostanie wprowadzony zakaz lokalizacji obiektów uciążliwych dla sąsiednich nieruchomości, tj. spalarni i składowisk odpadów, biogazowni, elektrowni wiatrowych.

W porozumieniu przewidziano także pozostawienie w dotychczasowych granicach części gruntów, które należą do miasta oraz ich sprzedaż gminom, dzięki czemu będą one mogły bezpośrednio wykorzystać potencjał terenu, gospodarując nim zgodnie z potrzebami, np. przeznaczając pod inwestycje.

W Gminie Krościenko Wyżne pozostanie teren o powierzchni ok. 18,47 ha, a w Gminie Miejsce Piastowe – 11 ha. Nieruchomości te mają zostać sprzedane gminom pod warunkiem, że dojdzie do zmiany granic.

Pomóż miastu się rozwijać

Władze centralne, podejmujące decyzję w sprawie zmian w podziale administracyjnym biorą pod uwagę wyniki konsultacji społecznych. Co istotne – duża waga przywiązywana jest do frekwencji. – Znaczne poparcie, zainteresowanie mieszkańców i wysoka frekwencja będą potwierdzeniem, jak ważna jest to sprawa dla lokalnej społeczności. Proszę wszystkich mieszkańców Krosna o udział w konsultacjach. Oddając głos każdy może pomóc miastu się rozwijać – zachęca prezydent Piotr Przytocki.

Ścieżka zmiany granic

Raport z konsultacji społecznych zostanie przygotowany do 13 marca 2020 r. Będzie on niezbędnym elementem przygotowywanego wniosku w sprawie zmiany granic, jaki Rada Miasta do 31 marca złoży do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego. W ciągu kolejnego miesiąca poznamy opinię Wojewody. Decyzja Rady Ministrów, poprzedzona opinią MSWiA zapadnie do końca lipca 2020 r.

Serwis Prasowy UM Krosna