Wysokość opłaty za śmieci w Krośnie nie ulega zmianie

Wysokość opłaty za śmieci nie ulega zmianie, dlatego nie dostaniemy do domów tradycyjnych papierowych blankietów z informacją o obowiązujących stawkach.

Miesięczna stawka to 30 zł za osobę. Osoby kompostujące bioodpady w przydomowym kompostowniku nadal korzystają z ulgi i płacą mniej o 2 zł, czyli 28 zł za osobę miesięcznie.

Opłaty w dotychczasowej wysokości, można uiścić przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub Oddziałach Banku Pekao S.A. w Krośnie:

  • przy ul. Powstańców Warszawskich 3
  • przy ul. Bieszczadzkiej 5


W przypadku uiszczania opłat w oddziałach Banku Pekao S.A. w celu usprawnienia obsługi zalecamy okazanie ostatniego zawiadomienia o wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które było dostarczane w ubiegłym roku.

TERMINY PŁATNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH RAT

Rata Ipłatna do 15 marca
Rata IIpłatna do 15 maja
Rata IIIpłatna do 15 września
Rata IVpłatna do 15 listopada

WAŻNE!

Przypominamy, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od faktycznej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkujących daną nieruchomość, mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniała zmiana, poprzez ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Serwis prasowy UM Krosna