Budżet na 2024 rok przyjęty

Niemal jednomyślnie Rada Miasta Krosna uchwaliła budżet na 2024 rok. 18 Radnych głosowało „za”, 2 – Kazimierz Mazur(PiS) i Krzysztof Babinetz (PiS) wstrzymało się od głosu.

W planie zadań inwestycyjnych na przyszły rok ujęto przede wszystkim wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a także wynikające z zaciągniętych zobowiązań oraz o znaczeniu strategicznym dla rozwoju Miasta. Na przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości ponad 123 mln zł Miasto uzyskało finansowanie zewnętrzne na kwotę ponad 58,5 mln zł, w tym m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Krajowego Planu Odbudowy, NFOŚiGW, Funduszu Dopłat BGK, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz rezerwy subwencji ogólnej – powiedział Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna.

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 499 699 493, w tym:

Dochody bieżące, w tym441 994 646 zł
dochody własne201 972 931 zł
Subwencje163 018 257 zł
dotacje i środki na cele bieżące, w tym:77 003 458 zł
środki europejskie4 844 234 zł

Dochody majątkowe
57 704 847 zł
dochody własne, w tym:5 513 000 zł
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:52 191 847 zł
środki europejskie3 098 971 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości 554 827 165, w tym wydatki bieżące w wysokości 431 467 617 zł, amajątkowe – 123 359 548 zł (22,2% budżetu). W sumie wydatków zaplanowano także kwotę 2 700 000 zł na zadania, które będą wybrane do realizacji w ramach V edycji (wcześniej zawieszonej) Budżetu Obywatelskiego Miasta Krosna.

W imieniu Klubu samorządowego, poparcie dla budżetu wyraził Marcin Niepokój – Jako osoby, które mają określić główne zadania do realizacji na przyszły rok, każdy z nas ma co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy dla naszego pięknego miasta. Zdajemy sobie sprawę, że uchwała budżetowa jest w trakcie roku zmieniana, dostosowywana do bieżących potrzeb. Budżet, który przejdzie na następną kadencję jest uszyty na naszą miarę i jest dostosowany do potrzeb mieszkańców, z perspektywą dalszego rozwoju miasta. Myślę, że możemy z pewnym optymizmem patrzyć na przyszły rok, licząc na większe wsparcie dla naszego miasta, zarówno ze środków krajowych jak i z Unii Europejskiej. Mając na uwadze pozytywne opinie wszystkich stałych komisji Rady Miasta Krosna do projektu uchwały budżetowej, uwzględniając pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały budżetowej i do możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, jako członkowie Klub Samorządne Krosno będziemy głosować za przyjęciem budżetu miasta Krosna na rok 2024. Panu Prezydentowi życzymy aby mógł w całości wykonać przedmiotowy budżet.

Deficyt budżetu wyniesie 55 127 672 zł, a źródłem jego finansowania ustalono przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 45 127 672 zł oraz wolne środki w wysokości 10 000 000 zł.

Przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków bieżąca nadwyżka operacyjna wyniesie 10,5 mln zł. Niski poziom nadwyżki operacyjnej jest efektem relatywnego spadku dochodów bieżących wynikającego ze zmian podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem, a także wzrostu bieżących kosztów funkcjonowania i realizacji zadań przez Miasto oraz jednostki organizacyjne w związku ze wzrostem cen mediów, materiałów i usług, płacy minimalnej oraz wysokich kosztów obsługi zadłużenia. – mówi Marcin PołomskiSkarbnik Miasta.

Największe wydatki inwestycyjne zaplanowano w działach:

Transport i łączność – 59 584 163 zł, w tym m.in.

 1. na zadania (rzeczową realizację) z zakresu dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych, w tym m. in.:
 • 19 986 000 zł – Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie,
 • 14 141 994 zł – Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z droga ekspresową S19 – etap I,
 • 4 583 500 zł – Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie,
 • 2 368 000 zł – Przebudowa drogi powiatowej  nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R,  nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R),  ul. S. Okrzei  (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu,
 • 2 070 000 zł – Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie,
 • 1 600 000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (przebudowa ulicy Staszica),
 • 530 000 zł – Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów w ciągu DK 28 w Krośnie,

a także na kontynuację prac projektowych, w tym m.in.:

 • 964 800 zł – Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II,
 • 501.000 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni (projekt budowy ekranów akustycznych na odcinkach dk 28),
 • 492 450 zł – Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,
 • 237 390 zł – Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie;
 1. w ramach Lokalnego transportu zbiorowego – zaplanowano 9 872 284 zł na zadanie pn. Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania (zakup trzech autobusów);

Kultura fizyczna – 21 840 000 zł, w tym m.in.:

 • 19 990 000 zł – Przebudowa stadionu przy ul.Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej,
 • 1 100 000 zł – Modernizacja hali sportowej przy ul.Bursaki w Krośnie (wymiana systemów p.poż.),
 • 600 000 zł – Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie (budowa zjeżdżalni rurowej);

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 18 190 185 zł, w tym m. in.:

 • 9 949 839 zł – Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe,
 • 2 341 177 zł – Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie – II etap (wymiana instalacji elektrycznej w SP Nr 5 i SP Nr 10),
 • 1 350 000 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 – modernizacja budynku (m.in. wymiana instalacji c.o. z budową kotłowni i wymiana instalacji elektrycznej),
 • 1 300 000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiI ul. Wojska Polskiego 45 – modernizacja budynku (modernizacja wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, stołówce i kuchni);

Gospodarka mieszkaniowa – 7 563 500 zł, w tym m.in.:

 • 3 500 000 zł – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie (przekazanie wkładów do Spółki TBS PM ze środków Funduszu Dopłat BGK na realizację inwestycji),
 • 3 000 000 zł – Wykupy nieruchomości, w tym m.in. na wypłatę odszkodowań za grunty i nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg publicznych;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 666 000 zł, w tym m.in.:

 • 2 600 000 zł – Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie,
 • 730 000 zł – Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego;

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Krosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna obejmuje lata 2024 – 2041, a jej zakres wynika z planowanych i już zawartych umów na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. Dane dotyczące 2024 r. zgodne są z przyjętymi w uchwale budżetowej.

Integralną częścią WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich – wydatków na planowane i kontynuowane zadania bieżące i inwestycyjne, na które w latach 2024 – 2027 zaplanowano łącznie 195,8 mln zł.

Na przedsięwzięcia inwestycyjne współfinansowane ze środków krajowych i europejskich (Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Krajowego Planu Odbudowy, subwencji z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego) zaplanowano 188,1 mln zł, w tym m.in.:

 • 40,2 mln zł – Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie,
 • 66,5 mln zł – Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I,
 • 58,3 mln zł – Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II,
 • 9,9 mln zł – Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,
 • 9,9 mln zł – Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe
 • 0,7 mln zł – Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO (na dokończenie budowy alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok).

Na przedsięwzięcia bieżące, które uzyskały dofinansowanie ze środków krajowych i europejskich, zaplanowano 7,7 mln zł, w tym m.in.:

 • 3 mln zł – Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe,
 • 2,3 mln zł – Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO,
 • 1,2 mln zł – Utrzymanie Żłobka Miejskiego “Kolorowe Nutki” przy ul.Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022- 2029,

a ponadto na projekty realizowane przez jednostki oświatowe finansowane ze środków programu Erasmus+.

Uwzględniając kwoty planowanych na 2024 rok przychodów i rozchodów, a także zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania, łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji związanych z realizacją ważnych dla rozwoju Miasta zadań na koniec 2024 r. ustalono w wysokości 318,4 mln zł.

inf. pras. UM Krosno