Krośnieńska oczyszczalnia samowystarczalna energetycznie

Krośnieński Holding Komunalny przygotowuje się do kolejnej modernizacji Oczyszczalni Ścieków. Głównym kierunkiem planowanych prac jest zwiększenie samowystarczalności energetycznej oczyszczalni poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także generalny remont i wymiana ponad 20-letniej infrastruktury.

Jeszcze nie został zakończony proces związany z aktualnie prowadzoną modernizacją Oczyszczalni Ścieków, a Spółka już podjęła działania przygotowawcze pod kolejny projekt modernizacyjny i z łódzką firmą Ecokube podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie to ma uwzględniać przygotowaną koncepcję na dalszą modernizację obiektów oczyszczalni. Wartość zlecenia to ok. 344 tys. zł.

Przygotowujemy kolejną modernizację Oczyszczalni Ścieków, ponieważ szybko reagujemy na zmiany i rosnące wymagania w stosunku do tego typu obiektów, jak oczyszczalnie ścieków, i to zarówno jeśli chodzi o środowisko, jak i efektywność energetyczną – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Wzorem lat wcześniejszych chcemy mieć przygotowaną dokumentację i chcemy być bardzo dobrze przygotowani do tego, aby podjąć próbę pozyskania środków finansowych z kolejnej perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Taka taktyka okazała się bardzo korzystna dla Spółki we wcześniejszych latach i pozyskiwaliśmy znaczące dofinansowania na nasze projekty, jako jedni z pierwszych w kraju – dodaje Janusz Fic.

Ideą planowanej modernizacji obiektów Oczyszczalni Ścieków jest przede wszystkim zwiększenie samowystarczalności energetycznej istniejącej infrastruktury, ale też unowocześnienie eksploatowanych od ponad 20 lat obiektów i urządzeń oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Prace modernizacyjne mają być prowadzone na tych obiektach, które nie są objęte aktualnie trwającą modernizacją. Projektowane działania mają pozwolić na uzyskanie oszczędności w związku ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej.

Będzie to już trzecia duża modernizacja naszej Oczyszczalni w ostatnich latach. Zarówna ta obecnie przygotowywana, jak i wcześniejsze modernizacje były absolutnie niezbędne, aby zagwarantować dalszą, bezpieczną pracę poszczególnych obiektów oczyszczalni oraz zapewnić uzyskiwanie wymaganych parametrów oczyszczania ścieków – potwierdza Łukasz Karamus, kierownik krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków.

Zakres prac modernizacyjnych dotyczył będzie wielu powiązanych ze sobą procesów technologicznych i urządzeń, w których są one prowadzone. Przede wszystkim zmieniony zostanie sposób przygotowania osadów ściekowych przed ich doprowadzeniem do komór fermentacji, dzięki czemu poprawią się parametry procesu fermentacji metanowej, co w konsekwencji oznaczać będzie wzrost wydajności produkowanego biogazu.

Generalnemu remontowi poddane zostaną wydzielone komory fermentacji, znakomicie służące krośnieńskiej oczyszczalni od 2000 roku, pracując 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Ponadto zaplanowano zmodernizowanie układu oczyszczania biogazu, dzięki czemu jego parametry jakościowe będą utrzymywane stabilnie na wysokim poziomie. To z kolei przełoży się na większą dyspozycyjność, czyli czas bezawaryjnej pracy, modułów kogeneracyjnych, w których biogaz przetwarzany jest na energię cieplną i elektryczną – wyjaśnia dr Karol Trojanowicz, autor koncepcji zakresu kolejnej modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Krośnie.

Przewidziana jest również modernizacja dwóch pompowni, aby zwiększyć ich sprawność energetyczną, oraz zastosowanie nowatorskiego procesu ANAMMOX w układzie biologicznego usuwania azotu ze strumienia ścieków, który powstaje podczas odwadniania osadów przetworzonych w komorach fermentacji.

Efektem projektowanej modernizacji ma być wzrost samowystarczalności energetycznej systemu oczyszczania ścieków w Krośnie, którą osiągnie się dzięki energii generowanej w modułach kogeneracyjnych z biogazu, jako pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, oraz energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach fotowoltaicznych.

Zostanie to osiągnięte zarówno poprzez wzrost produkcji biogazu, co przełoży się na wzrost produkcji energii elektrycznej, jak i dzięki zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej w najbardziej energochłonnych procesach technologicznych poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz wymianę urządzeń – wyjaśnia dr Karol Trojanowicz, który sprawuje nadzór naukowy i merytoryczny nad koncepcją modernizacji.

Konieczność przeprowadzenia kolejnej modernizacji Oczyszczalni Ścieków podyktowana jest także potrzebą unowocześnienia istniejących obiektów oraz eksploatowanych urządzeń, doposażenia oczyszczalni w urządzenia o wyższej sprawności oraz zastosowania rozwiązań nowoczesnych technologicznie.

Zakres planowanych prac został określony w opracowanej koncepcji, która oprócz zwiększenia samowystarczalności energetycznej zakłada też osiągnięcie pozytywnego efektu ekologicznego, związanego ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych – podkreśla Łukasz Karamus, kierownik oczyszczalni.

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny

Fot. Krośnieński Holding Komunalny