Likwidacja kasy w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2

Urząd Miasta Krosna informuje, że od 2 stycznia 2024 r. nie będzie obsługi kasowej w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2.

Wpłaty gotówkowe bez dodatkowych opłat, można uiścić:
• w oddziałach Banku PKO S.A. – ul. Powstańców Warszawskich 3 oraz ul. Bieszczadzka 5.
• w placówkach Poczty Polskiej – ul. Wojska Polskiego 41, ul. Magurów 3 oraz ul. Decowskiego 46.

Terminale do transakcji bezgotówkowych są w wydziałach:
• Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – pokój 113,
• Komunikacji i Transportu – pokój 8 oraz 9,
• Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – pokój 101,
• Planowania Przestrzennego i Budownictwa – pokój 105,
• Podatków i Opłat – pokój 107.

Kartą zapłacisz za:

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami:
• opłaty za wypisy, wyrysy i kopie map,
• opłaty za uzgadnianie dokumentacji projektowych,
• opłata skarbowa od zaświadczenia.
Wydział Komunikacji i Transportu:
• opłata za prawo jazdy,
• opłata za rejestrację pojazdu.
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:
• opłata skarbowa za zaświadczenia z ewidencji ludności i dowodów osobistych,
• opłat skarbowa od zaświadczenia o pełnomocnictwie,
• opłaty za udostępnienie danych z systemu PESEL, RODO i kopert dowodowych,
• opłata za wydanie karty dużej rodziny,
• opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa:
• opłata skarbowa od zaświadczenia,
• opłata skarbowa za wypisy i wyrysy z planów miejscowych lub studium,
• opłata skarbowa od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• opłata skarbowa od decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,
• opłata skarbowa od kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
• opłata za dziennik budowy.
Wydział Podatków i Opłat:
• opłata skarbowa od zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
• opłat skarbowa od zaświadczeń o stanie majątkowym.

Przypominamy, że należności na rzecz gminy, można wpłacać też bezpośrednio na odpowiednie rachunki bankowe. Są to:
• należności względem Gminy Miasto Krosno, w tym m. in.: pozostałe podatki (poza podatkami od nieruchomości, podatkiem rolnym i opłatami za odpady – gdzie obowiązują numery rachunków indywidualnych), opłata za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste oraz opłata od posiadania psa: Pekao SA 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883,
• dla należności względem Skarbu Państwa, w tym dzierżawa, najem i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa: Pekao SA 36 1240 1792 1111 0010 6150 0564,
• dla czynszów za mieszkania komunalne, socjalne i lokale użytkowe Gminy Krosno, które są w zarządzie TBS: Pekao SA 63 1240 1792 1111 0010 6150 1242,
opłata skarbowa: Bank Pekao S.A. 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267.

inf. UM Krosno