Symboliczne wbicie łopaty pod budowę odcinka drogi G

Dzisiaj (3.04) przedstawiciele krośnieńskiego samorządu oraz wykonawcy Firmy Primost Południe Sp. z o.o. symbolicznie wbili łopatę pod ważną inwestycję dla naszego miasta, tj. budowę odcinka drogi G z drogą krajową nr 28.

Nazwa zadania: Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej.

Zakres prac obejmuje:

 • budowę dwujezdniowej drogi “G” rozdzielonej środkowym pasem dzielącym (odcinek od zjazdów do Vivo i Leroy Merlin do ronda na ul. Sikorskiego) – zakres robót nie obejmuje budowę ronda na ul. Sikorskiego,
 • rozbudowę istniejącego zjazdu publicznego, zlokalizowanego po stronie prawej drogi “G”, poprzez dobudowę pasa do skrętu, zapewniającego dostęp do terenów, na których zlokalizowane jest centrum handlowe,
 • budowę dwóch obiektów inżynierskich (wiaduktów) nad linią kolejową nr 108,
 • budowę ścian oporowych wzdłuż drogi “G”,
 • budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zapewniających obsługę komunikacyjną terenu przylegającego do drogi “G”,
 • budowę ciągów pieszo – rowerowych po obu stronach drogi “G” oddzielonych bocznym pasem zieleni, składających się z dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości od 2.0m do 3.0m i chodnika o szerokości od 1.50m do 2.00m,
 • przebudowę i budowę urządzeń służących odwodnieniu dróg,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
 • przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budowę nowego,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejących przewodów teletechnicznych,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejących gazociągów,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejących elementów sieci ciepłowniczej,
 • wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją.

Wykonawca:
PRIMOST Południe Sp. z o.o.
ul. Odkrywkowa 91
42-504 Będzin

Data podpisania umowy: 26.03.2024 r.

Termin realizacji inwestycji: 19 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wartość zadania: 39.327.477,65 zł brutto

Wartość dofinansowania: 20.000.000,00 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Finansów.

inf. pras. Urząd Miasta Krosna