WSPÓLNIE TWORZYMY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”

Prezydent Miasta Krosna zaprasza mieszkańców i wszystkich zainteresowanych do udziału we wspólnym opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”.

Pierwsze spotkanie z udziałem mieszkańców odbędzie się 4 listopada br. o godz. 17:00 w Sali Marmurowej przy Krytej Pływalni w Turaszówce (ul. Sportowa 8).

Plan obejmie tereny położone przy ul. Rzeszowskiej, Odrzykońskiej, Leśnej, S. Konarskiego oraz przy części ul. gen. J. Bema i Sportowej.

Głównym celem sporządzenia planu jest określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, czyli gdzie i jakie obiekty można będzie wybudować, przez które tereny przebiegną w przyszłości drogi, które tereny nie będą mogły być zabudowane np. w przypadku przeznaczenia na teren rekreacyjny.
Na podstawie wniosków mieszkańców i rozwiązań wypracowanych podczas spotkań sporządzona zostanie koncepcja planu miejscowego „Turaszówka VIII”.

Dzięki udziałowi w projekcie pn. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” Gmina Miasto Krosno pozyskała środki na przeprowadzenie poszerzonych konsultacji społecznych – organizację spotkań z mieszkańcami, przygotowanie materiałów i zakup niezbędnego sprzętu.
To, gdzie zostanie wprowadzony dany typ zabudowy, przewidziany przebieg drogi lub zorganizowany teren zieleni w dużym stopniu zależeć będzie od potrzeb i oczekiwań mieszkańców wyrażonych podczas spotkań oraz w składanych wnioskach (przy czym konieczne jest zachowanie zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna oraz przepisami prawa).

Informacje o kolejnych spotkaniach i działaniach w ramach projektu będą podawane na bieżąco na stronie miasta Krosna w specjalnie przygotowanej zakładce – TURASZÓWKA VIII.

Procedurę prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pok. 203a.

Inf. UM Krosno