Wskaż kandydata do Rady Rozwoju Krosna. Zostało tylko kilka miejsc

Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki zaprasza mieszkańców do zgłaszania kandydatów do powstającej Rady Rozwoju Krosna. Rada Rozwoju Krosna będzie zespołem doradczym, konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta Miasta, złożonym z ekspertów, przedstawicieli środowisk społecznych, gospodarczych i naukowych.

Do zadań Rady będzie należało wspieranie Prezydenta w tworzeniu rozwiązań o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Krosna, w szczególności:

 • ocena diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej miasta,
 • wspieranie w monitorowaniu i ewaluacji dokumentów strategicznych, ocena realizacji Strategii Rozwoju Miasta,
 • współpraca przy tworzeniu dokumentów o znaczeniu strategicznym, w tym Strategii Rozwoju Miasta, Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego, uzgadnianie wizji i celów strategicznych, działań strategicznych, jak również opiniowanie projektów dokumentów strategicznych,
 • opiniowanie inicjatyw i projektów prorozwojowych, o kluczowym znaczeniu dla miasta,
 • wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach istotnych dla rozwoju Krosna.

Rada będzie złożona z osób posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie oraz wyróżniających się dokonaniami i aktywnością w następujących dziedzinach:

 • gospodarka, przedsiębiorczość, rynek pracy,
 • sprawy młodych, nauka, edukacja,
 • kultura, sport,
 • bezpieczeństwo, zdrowie,
 • polityka społeczna i senioralna, włączenie społeczne,
 • środowisko, infrastruktura.

W każdej dziedzinie spośród zgłoszonych osób zostanie wybranych po 3 członków Rady, według kryteriów: posiadanej wiedzy i doświadczenia, autorytetu społecznego oraz dotychczasowych osiągnięć.

Członków Rady Rozwoju powołuje Prezydent Miasta Krosna spośród zgłoszonych kandydatów. Istnieje możliwość powołania dodatkowych członków bezpośrednio przez Prezydenta. Zgłoszenia kandydatów należy składać na załączonym formularzu.

Kandydatów mogą zgłaszać mieszkańcy miasta oraz wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem Krosna (np. organizacje pozarządowe, firmy, instytucje). Wraz ze zgłoszeniem konieczne jest przedstawienie pisemnej zgody kandydata na członkostwo w Radzie.

Zgłoszenia można przesyłać w terminie do 6 marca 2020 r. na adres e-mail: ri@um.krosno.pl albo przesłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno.

Za członkostwo w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.

Rada Rozwoju Krosna będzie forum wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii na tematy najważniejsze dla naszego miasta – informuje Prezydent Piotr Przytocki. – Zależy mi na tym, aby w tym gremium znalazły się osoby rekomendowane przez mieszkańców, ich przedstawiciele, którzy cieszą się zaufaniem, szacunkiem, dobrze znają potrzeby i będą chętnie służyli ekspercką radą. Będą to partnerzy do rozmów, często na trudne tematy związane z problemami i wyzwaniami miasta. Zapraszam do zgłaszania kandydatur oraz szerokiego angażowania się w sprawy Krosna – dodaje Prezydent.
W najbliższym czasie planowane jest zaangażowanie Rady Rozwoju Krosna w prace nad tworzonym Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego jak również wypracowaniem propozycji projektu, który miasto złoży w naborze o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

Głównymi celami tego projektu są kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców – informuje dr Tomasz Soliński, Zastępca Prezydenta.– Projekt będzie dotyczył wielu aspektów, m.in. przedsiębiorczości, kształcenia, spraw młodych, polityki senioralnej, aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem, polityki mieszkaniowej, rozwoju inteligentnego miasta. Ma odpowiadać na zdiagnozowane problemy, przyczyniające się do powstawania negatywnych zjawisk społeczno – gospodarczych. Dokumenty strategiczne oraz propozycja projektu zostaną wypracowane zgodnie z zasadą szerokiej partycypacji społecznej. W tym procesie opinie i wskazówki, jakie otrzymamy od Rady Rozwoju Krosna będą miały kluczowe znaczenie– wyjaśnia dr Tomasz Soliński.

Informacji i wyjaśnień w sprawie procedury naboru udziela Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, tel. 13 47 43 301, 13 47 43 303, e-mail: ri@um.krosno.pl.