Szukam – Znajdę Dom – Będę Szczęśliwy!

Zostań rodziną zastępczą!

Pomóżmy dzieciom znaleźć rodzinę

Zaczyna brakować rodzin i osób, które decydują się tworzyć rodziny zastępcze – alarmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. Nie mając wystarczającej liczby chętnych, konieczne będzie umieszczanie dzieci w domach dziecka. A przecież, wcale do tego nie musi dojść!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, realizuje swoje zadania już od kilku lat. Działania te regulują zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

– Zauważamy, że w ciągu ostatnich 3 lat wzrosła liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, w tym w rodzinach zastępczych. Jako że, celem nadrzędnym dla PCPR w Rzeszowie jest zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki ze strony biologicznych rodziców godziwych warunków życia, rozwoju, nauki czy wypoczynku , apelujemy o tworzenie nowych miejsc,pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz zachęcamy do prowadzenia rodzinnych domów dziecka – mówi Agnieszka Gabrowska, dyrektor PCPR w Rzeszowie.

Miłość dziś oferowana dzieciom na pewno do nas wróci

A.Gabrowska wyjaśnia, komu może być powierzone pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Są to osoby, które m. in.: posiadają pełnię władzy rodzicielskiej, mają pełną zdolność do czynności prawnych, mają odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło dochodu.

Należy przy tym dodać, że o status rodzica zastępczego mogą starać się nie tylko małżeństwa, ale również osoby samotne.

Obecnie, w powiecie rzeszowskim pieczę zastępczą sprawuje 60 rodzin. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 89.

Dzieci są umieszczane w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej od urodzenia do 18 roku życia, z tym że mogą przebywać w pieczy zastępczej po tym okresie, jeżeli rodzina zastępcza lub placówka opiekuńczo-wychowawcza wyrażą zgodę i gdy wychowanek się uczy (szkoła średnia, studia, przygotowanie zawodowe). Pobyt takiego dziecka finansowany jest do 25 roku życia.

Z chwilą opuszczenia rodziny czy placówki wychowanek, który ma trudną sytuację mieszkaniową, może wynająć mieszkanie, które częściowo może być finansowane ze środków własnych powiatu w ramach realizowanych zadań ustawodawczych.

Tego rodzaju pomoc to kolejny przykład prospołecznych działań Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

– To oczywiste, że dzieci i rodziny szczególnie potrzebują zainteresowania i troski. Dlatego podległe nam instytucje, w tym zwłaszcza PCPR, podejmują działania wspierające rodziny zastępcze, bo mamy świadomość i jesteśmy o tym przekonani, że miłość dziś oferowana dzieciom, na pewno kiedyś wróci do nas wszystkich – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

Kontakt: osoby zainteresowane prosimy o kontakt z PCPR w Rzeszowie ORPZ: ul. S. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, tel. 17 859 48 23, wew. 5 lub 519 585 391 w godzinach urzędowania 7.30-15.30.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie to jednostka organizacyjna powiatu, która realizuje zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Przy PCPR w Rzeszowie działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR sprawuje także nadzór nad pięcioma domami pomocy społecznej, środowiskowym domem samopomocy, warsztatem terapii zajęciowej i mieszkaniem chronionym. Jest realizatorem wielu zadań, programów i przedsięwzięć na rzecz różnych grup klientów pomocy społecznej czy systemu pieczy zastępczej. Sprawuje rolę koordynatora w powiatowej polityce społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego.

(pw)

materiał nadesłany